Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

PLACES — Wynik w skrócie

Project ID: 244449
Źródło dofinansowania: FP7-SIS
Kraj: Belgia

Wizja strategiczna dla europejskich miast kultury naukowej

Jedna z inicjatyw europejskich połączyła władze lokalne, instytuty badawcze i instytucje odpowiedzialne za popularyzację nauki, aby stworzyć sieć promującą kulturę naukową w społeczeństwie i rozwijającą strategie popularyzacji nauki.
Wizja strategiczna dla europejskich miast kultury naukowej
Warunkiem koniecznym dla zrównoważonego rozwoju nowoczesnego społeczeństwa jest stworzenie kultury naukowej i angażowanie wszystkich podmiotów społecznych w procesy innowacji i badań.

Działania w tym zakresie przyjęto za cel finansowanego ze środków UE projektu PLACES (Platform of local authorities and cities engaged in science), w ramach którego nawiązano trwałe kontakty robocze między decydentami politycznymi, badaczami, popularyzatorami nauki i obywatelami oraz opracowano lokalne plany działania dotyczące kwestii naukowych i technicznych. Funkcjonowanie tej sieci kontaktów wspomaga otwarta platforma internetowa.

W prace projektu zaangażowane były podmioty z ponad 60 miast z 23 krajów europejskich. Około 290 muzeów, centrów nauki, festiwali naukowych, uniwersytetów, miejscowości, agencji rozwoju regionalnego, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych nawiązało współpracę z odpowiednimi władzami lokalnymi, decydentami politycznymi, instytutami badawczymi i organizacjami obywatelskimi. Podmioty te połączono na poziomie lokalnym w partnerstwa miast, gdzie opracowano i zrealizowano lokalne plany działania oraz stworzono cykl innowacyjnych inicjatyw pilotażowych. Uzyskano w ten sposób przykłady najlepszych praktyk i wizje strategiczne dotyczące przyszłego rozwoju strategii popularyzacji nauki w ponad 50 miastach. Międzynarodowy zespół obejmujący 23 ekspertów opracował zestaw narzędzi do oceny wpływu takich inicjatyw na poziomie instytucji, regionu i kraju.

Zaangażowane regiony europejskie promowały kontakty między podmiotami lokalnymi i regionalnym, zachęcając do rozwijania strategii popularyzacji nauki i techniki podczas 18 warsztatów. Cztery konferencje międzynarodowe poświęcone możliwościom współpracy przyciągnęły popularyzatorów nauki i decydentów politycznych z ponad 60 miast. Wydarzenia te pozwoliły popularyzatorom nauki szkolić i wspomagać administratorów z władz lokalnych i regionalnych.

Opracowane działania pilotażowe, tematyczne grupy robocze i oceny wpływu wdrożono w ramach otwartej platformy projektu. Jest ona używana jako narzędzie upowszechniania oraz źródło baz danych i zasobów dla potrzeb nawiązywania kontaktów.

W toku projektu opracowano badania ankietowe i raporty pokazujące interakcje naukowe podmiotów lokalnych w poszczególnych miastach. W tych kluczowych dokumentach poczyniono rekomendacje dotyczące rozwijania skutecznych strategii popularyzacji nauki w miastach europejskich.

Dając odpowiednie narzędzia popularyzatorom nauki, prawodawcom i obywatelom, projekt PLACES wspomógł wzajemne porozumienie będące podstawą dla podejmowania trafnych decyzji politycznych w kwestiach związanych z nauką. Projekt PLACES był koordynowany w ramach sieci Ecsite, a z inicjatyw partnerskich należy wymienić Eusea, ERRIN i UPF-OCC.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Kultura naukowa, władze lokalne, badania naukowe, popularyzacja nauki
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę