Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

VALUESEC — Wynik w skrócie

Project ID: 261742
Źródło dofinansowania: FP7-SECURITY
Kraj: Niemcy

Lepsza ocena środków bezpieczeństwa

Badacze opracowali metodologię wspierania procesu podejmowania decyzji oraz opracowali narzędzie komputerowe z przeznaczeniem dla zainteresowanych stron z dziedziny bezpieczeństwa zajmujących się problemami na poziomie polityki. Prace związane są z realizacją priorytetów siódmego programu ramowego w zakresie "analizy obecnych kosztów i korzyści oraz przyszłych środków bezpieczeństwa w Europie".
Lepsza ocena środków bezpieczeństwa
W projekcie "Mastering the value function of security measures" (VALUESEC) rozważano możliwość zastosowania oceny redukcji ryzyka (RRA), oceny (czysto pieniężnych) kosztów i korzyści (CBA) oraz jakościowej oceny kryteriów (QCA). Partnerom udało się zrealizować wszystkie założenia i cele pośrednie projektu. Ustalenia przekazano Radzie Wykonawczej ds. Badań Naukowych (REA) działającej przy Komisji Europejskiej, z którą konsorcjum omówi możliwości dalszego wykorzystania tej metodologii i zestawu narzędzi do oceny ryzyka w badaniach z dziedziny bezpieczeństwa.

Prace przeprowadzone na początku projektu pozwoliły na lepsze poznanie znaczenia podejmowania decyzji w kontekście bezpieczeństwa. Zespół opracował kompleksowe ramy oceny, wyszczególniając dostępne teorie, metodologie i narzędzia pomagające w podejmowaniu decyzji dotyczących bezpieczeństwa. Ramy te posłużyły za podstawy do analizy metodą QCA.

Zorganizowano trzy warsztaty wspierające tworzenie zestawu narzędzi VALUESEC, łączącego trzy metody oceny RRA, CBA i QCA. Prototyp przetestowano w eksperymentach dotyczących indywidualnych przypadków wykorzystania, obejmujących konteksty podejmowania decyzji związane z publicznymi imprezami masowymi, transportem publicznym, bezpieczeństwem lotniczym, planowaniem bezpieczeństwa dzielnic mieszkalnych oraz bezpieczeństwem cyberprzestrzeni. Zestaw narzędzi zaimplementowano jako rozwiązanie sieci Web.

Do działań informacyjnych należało promowanie się online (np. strona internetowa i ogólnodostępne repozytorium), prezentacja wyników prac na wydarzeniach naukowych i technicznych, publikacje naukowe oraz konferencja końcowa.

Opracowana w projekcie metodologia pomaga w ocenie badań nad bezpieczeństwem następującym interesariuszom: Komisji Europejskiej i zewnętrznym instytucjom oceniającym, konsorcjom proponującym projekty badawcze oraz konsorcjom realizującym takie projekty. Zaproponowano całościowe podejście do oceny środków bezpieczeństwa w kontekście politycznym, które może także zostać wykorzystane w ocenie skutków społecznych badań nad bezpieczeństwem.

Omawianie projektu ułatwia podejmowanie decyzji politycznych dotyczących bezpieczeństwa oraz przyczynia się do poprawy ogólnej transparentności potencjalnych kosztów i korzyści związanych ze środkami bezpieczeństwa.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Środki bezpieczeństwa, wspieranie decyzji, ocena wpływu, badania w dziedzinie bezpieczeństwa
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę