Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ERAFRICA — Wynik w skrócie

Project ID: 266603
Źródło dofinansowania: FP7-INCO
Kraj: Francja

Wspomaganie europejsko-afrykańskich partnerstw naukowo-technologicznych

Istnieje ogromny potencjał współpracy naukowo-technologicznej między Europą i Afryką. Jeden z projektów finansowanych ze środków UE opracował długoterminowe ramy współpracy i koordynowania programów badań naukowo-technologicznych dla wspomagania innowacji i zrównoważonego rozwoju.
Wspomaganie europejsko-afrykańskich partnerstw naukowo-technologicznych
Aby ograniczyć rozdrobnienie Europejskiej Przestrzeni Badawczej (EPB), konieczne jest ulepszenie koordynacji między badaniami prowadzonymi w UE i poza jej granicami. Połączenie sił Afryki i Europy przyniesie obopólne korzyści. Poprzez wspólne działanie stworzono nowe możliwości współpracy w dziedzinie badań i innowacji.

Finansowany ze środków UE projekt "Developing African-European joint collaboration for science and technology" (ERAFRICA) zajął się usprawnianiem kontaktów między afrykańskimi i europejskimi instytucjami finansującymi, dążąc do wspólnego finansowania inicjatyw partnerstwa w dziedzinie badań i innowacji.

Prace rozpoczęto od stworzenia mapy istniejących powiązań badawczych, potrzeb, trendów i okazji oraz zidentyfikowania obszarów wspólnych badań afrykańsko-europejskich i możliwych metod ich finansowania. Po dokonaniu oceny tych wspólnych działań zaproponowano skoordynowaną strategię.

W ramach projektu ERAFRICA wskazano trzy obszary badań, które miały się znaleźć w zaproszeniach do składania wniosków badawczych: energię odnawialną, zagadnienia łączące kilka wyzwań globalnych i badania koncepcyjne.

Ponadto zidentyfikowano trzy mechanizmy finansowania: wspólne projekty badawcze, projekty badawcze z zakresu innowacji i budowanie potencjału instytucji. Wszystkie trzy mechanizmy miały zastosowanie do wszystkich obszarów tematycznych.

Przeprowadzono szereg działań komunikacyjnych i popularyzatorskich w celu zmobilizowania podmiotów prowadzących i koordynujących afrykańskie, europejskie i międzynarodowe programy badawcze do zaangażowania się we wspólne działania. Dodatkowo przekazywano informacje i wskazówki różnym stronom zaangażowanym.

15 krajów afrykańskich i europejskich ogłosiło wspólne zaproszenie do składania wniosków badawczych, które umożliwiło sfinansowanie 17 projektów za łączną kwotę ponad 8 milionów euro.

Partnerzy projektu przygotowują obecnie drugie zaproszenie i zamierzają zapewnić wspólne finansowanie drugiej rundy wspólnych projektów.

Wprowadzając nowe podejście do wspólnego finansowania badań naukowo-technologicznych, projekt ERAFRICA położył podwaliny pod przyszłą współpracę afrykańsko-europejską. Prace projektu zwiększą potencjał badawczy państw Afryki i wpływ badań na rozwój całego kontynentu.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Nauka i technologia, badania, zrównoważony rozwój, inicjatywy współpracy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę