Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

BILAT-USA — Wynik w skrócie

Project ID: 244434
Źródło dofinansowania: FP7-INCO

Współpraca naukowo-technologiczna między UE i USA

Kluczowe instytucje naukowo-technologiczne z UE i Stanów Zjednoczonych połączyły siły, aby promować długoterminową współpracę badawczą między tymi regionami na mocy umowy o współpracy naukowo-technologicznej.
Współpraca naukowo-technologiczna między UE i USA
Finansowany ze środków UE projekt BILAT-USA połączył partnerów z Europy i Stanów Zjednoczonych, aby promować długofalową platformę opartego na wiedzy dialogu między tymi regionami. Za cel współpracy przyjęto identyfikację czynników promujących partnerstwo naukowo-technologiczne w europejskich programach ramowych oraz rozwiązanie kwestii stwarzających bariery.

Aby promować współpracę UE-USA w europejskich programach ramowych, zorganizowano kilka działań zwiększania świadomości, warsztatów szkoleniowych i tematycznych, inicjatyw kojarzenia partnerów oraz sympozjów. Obecność projektu BILAT-USA na dorocznej konferencji NORDP w 2012 r. pozwoliła przekazać pracownikom i administratorom programów badawczych i rozwojowych najnowszą wiedzę o okazjach do współpracy transatlantyckiej.

Spotkania i wydarzenia, w tym dwa europejsko-amerykańskie kongresy naukowe poświęcone problemom globalnym, umożliwiły wymianę poglądów czołowym naukowcom, decydentom i innym zainteresowanym stronom z obu stron Atlantyku. Stwierdzono, że transfer wiedzy naukowej poprzez programy wymiany naukowej i mentoringu byłby korzystny dla wszystkich zaangażowanych stron.

Przeprowadzono analizę porównawczą wydatków, polityk i procesu określania priorytetów finansowania w zakresie badań i rozwoju w UE, krajach członkowskich UE i Stanach Zjednoczonych. Opracowano też raport wskazujący bariery administracyjne i prawne dla współpracy unijno-amerykańskiej w siódmym programie ramowym oraz brak programów finansowania po stronie amerykańskiej. Raport na temat udziału Stanów Zjednoczonych w programach ramowych UE pozwolił sformułować wnioski i rekomendacje dla decydentów politycznych, podkreślając przy tym potrzebę wprowadzenia dwustronnych umów dotyczących finansowania.

Prace projektu BILAT-USA zakończyły się pełnym powodzeniem, umożliwiając stworzenie portalu internetowego stanowiącego kluczowy punkt informacyjny dla inicjatyw współpracy naukowo-technologicznej między UE i Stanami Zjednoczonymi. Widoczność projektu zwiększono poprzez działania upowszechniające, między innymi broszurę informacyjną, biuletyny elektroniczne, alerty elektroniczne, informacje prasowe i pięć artykułów.

Sukces projektu doprowadził do kontynuacji prac w ramach projektu BILAT-USA 2.0, którego zadaniem będzie dalsze promowanie unijno-amerykańskiego partnerstwa naukowo-technologicznego aż do 2015 r.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę