Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

CFD-DEM — Wynik w skrócie

Project ID: 909457
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Chiny

Skutki ruchów osadów rzecznych

Przemieszczanie się osadów dennych stanowi dla państw członkowskich UE poważne i kosztowne wyzwanie. Jeden z europejskich projektów badawczych opracowuje nowe modele dokładnego prognozowania ruchów osadów, aby umożliwić władzom planowanie skutecznych interwencji podejmowanych we właściwym czasie.
Skutki ruchów osadów rzecznych
W skali całej Europy zwalczanie konsekwencji przemieszczania i gromadzenia się osadów rzecznych i przybrzeżnych kosztuje rządy państw członkowskich dziesiątki milionów euro rocznie. Ponoszone wysokie koszty po części wynikają z braku metod dokładnego zamodelowania mechanizmów przemieszczania i porywania osadów. Wadą obecnie stosowanych technik modelowania jest niedostateczne uwzględnianie turbulentnej natury przepływu oraz interakcji między przepływem a osadem. Wypełnienie tej luki przyjęto za cel projektu CFD-DEM ("Numerical simulation of sediment entrainment").

Projekt jest finansowany ze środków UE i zajmuje się ustaleniem wpływu turbulencji na porywanie i przenoszenie większych cząstek na dnie otwartego kanału. Badane zjawiska dynamiczne to między innymi siły tarcia i podnoszenia, stopnie wystawania, blokowanie przez cząstki w górze strumienia oraz wpływ cząstek w dole strumienia.

Projekt CFD-DEM osiągnął już szereg istotnych wyników. Należy tu wymienić nowatorską strategię wymuszania półdystrybucyjnego oraz dane liczbowe dotyczące porywania osadu przez przepływ turbulentny w kanale. Wyniki wykazały ścisłą zależność między ciągłymi ruchami cząstek a zdarzeniami wymiatania.

W ramach projektu dokonano też pierwszych pomiarów sił hydrodynamicznych działających na cząstki poddawane saltacji oraz procesu kolizji cząstek. Stwierdzono, że mechanizmy porywania i ciągłej saltacji cząstek ziarnistych są znacząco różne.

Wyniki zebrane po zakończeniu projektu CFD-DEM będą wyjątkowo cenne dla organów odpowiedzialnych za kontrolowanie odkładania się osadów w rzekach i innych drogach wodnych, pomagając w skuteczniejszym planowaniu interwencji.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę