Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

HOBITS — Wynik w skrócie

Project ID: 247786
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Belgia

Rola krzemionki na obszarze o wyjątkowej różnorodności biologicznej

Delta Okawango tworzy największe w Afryce mokradła śródlądowe, a unikalna geografia wyspowych terenów zalewowych przyczynia się do wyjątkowej różnorodności biologicznej. Choć krzem (Si) odgrywa kluczową rolę w formowaniu się wysp, biogeochemia tego pierwiastka na mokradłach tropikalnych pozostawała nieznana, dopóki zjawisko nie zostało zbadane w ramach inicjatywy finansowanej ze środków UE.
Rola krzemionki na obszarze o wyjątkowej różnorodności biologicznej
Przemieszczanie się krzemu z siedlisk lądowych do środowiska wodnego jest uwarunkowane biologicznie. Rośliny pobierają rozpuszczoną krzemionkę z gleby i wód gruntowych, składując ją w postaci biomasy. Celem finansowanego ze środków UE projektu HOBITS ("Hot-spots in biological transformation of silica") było zbadanie roli buforowania biologicznego w obiegu krzemu.

Partnerzy projektu HOBITS badali obieg biologiczny krzemu na południu Afryki, w delcie Okawango w Botswanie. Podczas pierwszej ekspedycji pobrano próbki wód gruntowych, roślinności, gleby, osadów i wód gruntowych z trzech transektów wzdłuż przejść terenu typowych dla wyspowych terenów zalewowych.

Druga ekspedycja zajęła się szczegółowym badaniem przetwarzania biogeochemicznego w delcie Okawango. Przeprowadzono też analizę wpływu roślinności wodnej na przetwarzanie krzemu i materii organicznej. Wykonany przez projekt transekt całej delty Okawango pozwolił po raz pierwszy dokonać szczegółowej analizy jakości wód w delcie.

Próbki pobrane podczas pierwszej ekspedycji wykazały znaczne składowanie biogeniczne krzemu w górnych 30 cm osadów i gleby, szczególnie na stanowiskach trawiastych. Zawartość krzemu wynosi około 4 kg na każdy metr kwadratowy aktywnych biologicznie warstw wierzchnich, co świadczy o dużej zdolności mokradeł do zatrzymywania krzemu biogenicznego. Dane wykazały istotność obiegu składników odżywczych dla utrzymania ogromnej różnorodności biologicznej w delcie. Funkcjonowanie najpowszechniejszych producentów pierwotnych, czyli okrzemek i traw, wymaga obecności krzemu.

Analizy próbek z drugiej ekspedycji wykazały duże zróżnicowanie zawartości krzemu, magnezu (Mg), potasu (K), sodu (Na) i wapnia (Ca), niedające się wyjaśnić samym parowaniem. Naukowcy pobrali z gleby rdzenie do głębokości 6 m, aby prześledzić drogę krzemu i innych pierwiastków na wyspowych terenach zalewowych. Stwierdzono, że rola powierzchniowego przetwarzania biologicznego pierwiastków w formowaniu unikalnej struktury wyspowych terenów zalewowych jest znacznie większa, niż dotychczas uważano.

Prace w ramach projektu HOBITS wykazały, że roślinność odgrywa nieznaną dotąd rolę w zatrzymywaniu krzemu w delcie Okawango. Jest to ważny wynik, ponieważ zatrzymywanie krzemu przez roślinność ma kluczowe znaczenie dla podtrzymywania elementarnych sieci pokarmowych. Prawidłowości biogeochemiczne zaobserwowane przez projekt HOBITS pozwoliły dodatkowo uzyskać wgląd we wpływ gospodarki wodnej i gospodarowania składnikami odżywczymi na produktywność i różnorodność biologiczną w delcie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę