Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Ocena poprawy jakości opieki w europejskich szpitalach

Kilka wiodących organizacji zajmujących się jakością opieki zdrowotnej w Europie tworzy część konsorcjum badającego skuteczność systemów poprawy jakości działających w szpitalach. Ogólne cele obejmują wsparcie szpitali w opracowaniu ich własnych skutecznych programów poprawy jakości i bezpieczeństwa oraz wsparcie przedstawicielstw ds. zakupów i decydentów w ocenie jakości opieki szpitalnej.
Ocena poprawy jakości opieki w europejskich szpitalach
Jakość opieki zdrowotnej w Europie pozostaje pod wpływem różnych czynników, co podkreśla konieczność uzyskania większej liczby dowodów potwierdzających rzeczywiste wyniki inwestycji w zakresie systemów poprawy. Na poziomie europejskim badania takie są wysoce użyteczne, zważywszy na fakt, że ponadgraniczne kontraktowanie opieki może opierać się na wskaźnikach oceny wyników tylko w ograniczonym zakresie.

W tym kontekście finansowany ze środków UE projekt DUQUE ("Deepening our understanding of quality improvement in Europe") jest realizowany w ośmiu krajach w celu dostarczenia odpowiedniej wiedzy i informacji. Cele projektu obejmują opracowanie "modelu klasyfikacji dojrzałości" w celu oceny organizacyjnych systemów poprawy jakości funkcjonujących w szpitalach UE.

Partnerzy zbadają związki zachodzące między dojrzałością systemów poprawy jakości a wskaźnikami kultury organizacyjnej, zaangażowaniem zawodowym i upodmiotowieniem pacjenta na poziomie szpitala. Zbadają oni również związki między dojrzałością systemów poprawy jakości a wskaźnikami wydajności klinicznej, bezpieczeństwem i zaangażowaniem pacjenta na poziomach pacjenta oraz ścieżki opieki. Czwartym celem projektu jest identyfikacja czynników wpływających na przyjęcie działań związanych z poprawą jakości przez szpitale. Jednym z przykładów jest zewnętrzny nacisk w postaci akredytacji, certyfikacji lub innych programów zewnętrznej oceny.

Na początku wybrano i opracowano środki na poziomie szpitala, ścieżki i pacjenta. Przegląd literatury i konsultacje z ekspertami i zainteresowanymi stronami na poziomie krajowym pomogły w ocenie istniejących środków i opcji przełożenia i adaptacji. Starania podejmowane w tych obszarach pomogły również w identyfikacji potrzeby opracowania nowych środków tam, gdzie było to konieczne.

Projekt DUQUE zaowocował uniwersalnym zestawem 12 narzędzi służących do oceny systemów poprawy jakości i wyników ich działania w europejskich szpitalach. Narzędzia te zostały przetłumaczone i są dostępne w ośmiu językach. Między innymi zadania związane z opracowaniem w ramach projektu planu oceny umożliwiają szpitalom uczestniczącym w projekcie porównanie swoich wyników z ogólnymi wynikami projektu. Wszystkie środki dostępne są na stronie internetowej projektu .

Postępy poczynione w ramach projektu pozytywnie wpłyną na tę dziedzinę wiedzy przy założeniu, że uzyskana wiedza będzie wykorzystywana i wdrażana przez zainteresowane strony w całej Europie. Dzięki finalnym produktom projektu DUQUE, oferującym wytyczne w zakresie oceny systemów poprawy jakości, wyniki projektu przyczynią się również do decyzji związanych z kontraktowaniem określonej jakości usług szpitalnych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę