Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

CORE — Wynik w skrócie

Project ID: 266931
Źródło dofinansowania: FP7-SSH
Kraj: Norwegia

Wpływ sprawowania rządów na poziomie lokalnym

Od zakończenia zimnej wojny w 1991 r. na całym świecie pojawiły się nowe formy konfliktów wewnątrzpaństwowych. Wymagają one zweryfikowanych strategii rozwiązywania konfliktów, które uwzględniałyby cele wykraczające poza realizację liberalizacji polityki i gospodarki.
Wpływ sprawowania rządów na poziomie lokalnym
W projekcie CORE zaobserwowano, że konwencjonalne podejścia i strategie nie wyjaśniają złożonych kontekstów społecznych i kulturowych na poziomie lokalnym. W związku z tym badacze podjęli się przybliżenia zjawiska społecznego i politycznego wpływu, jaki programy sprawowania rządów wywierają na dynamikę konfliktów lokalnych. Skupiono się przede wszystkim na konfliktach w Europie i Indiach, jednak odkrycia przekładają się także na rozwiązywanie konfliktów i inicjatywy w zakresie budowania pokoju na całym świecie.

Wyniki projektu pomogły opracować nowe teorie i materiały na rzecz polityk globalnego sprawowania rządów, którym brakuje zasadniczego ujęcia uprzedzeń kulturowych i dynamiki polityk lokalnych. Skupiono się na kulturowych przesłankach sprawowania rządów, postrzeganych z perspektywy rządzonych. Odpowiednio, jednym z celów było określenie, w jaki sposób przesłanki te zaspokajają potrzebę pokoju i bezpieczeństwa, którą sprawowanie rządów rzekomo się zajmuje.

Projekt CORE zakwestionował zatem koncepcje pokoju, bezpieczeństwa, demokracji i praw człowieka, które są obecnie wykorzystywane do obmyślania liberalnych podejść do rozwiązywania konfliktów i budowania pokoju. Stanowiło to istotny punkt startowy, ponieważ podejścia te mają zasadnicze znaczenie dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w UE. Badanie porównawcze zaangażowania UE w sprawy zagraniczne i zaangażowania Indii w sprawy wewnętrzne dało ku temu doskonałą sposobność. Przykładowo, powstające ramy unijne w zakresie budowania pokoju porównano do strategii regionalnych skupiających się na konflikcie panującym w obrębie subkontynentu indyjskiego i wokół niego.

Dziesięć zespołów badawczych (pięć w Indiach i pięć w Europie) połączyło siły, aby zbadać, w jaki sposób inicjatywy w zakresie sprawowania rządów wpływały na dynamikę konfliktu w Bośni-Hercegowinie, na Cyprze, w Gruzji, w indyjskim stanie Bihar/Jharkhand, Kaszmirze i w północno-wschodnich Indiach.

W ramach inicjatywy dokonano ważnych postępów w wielu obszarach. Naukowcy przeanalizowali, w jaki sposób globalnie wyrażane i połączone sieciowo przepisy, normy i polityki sprawowania rządów wpływają na konflikty na poziomie lokalnym. Ocenili, w jakim stopniu sposoby sprawowania rządów na różnych szczeblach oddziałują na siebie wzajemnie w strukturze dynamiki wielopoziomowej. Inne działania obejmowały mapowanie i analizę specyficznych programów sprawowania rządów i interwencji skierowanych na rozwiązywanie konfliktów w Europie i w Indiach.

Projekt CORE udoskonalił metody terenowych analiz inicjatyw w dziedzinie sprawowania rządów w społeczeństwach uwikłanych w wieloletnie konflikty. Pozwolił także lepiej zrozumieć dynamikę kulturową istniejących modeli sprawowania rządów, pokoju i praktyk rozwojowych w Europie i w Indiach. Podsumowując, odkrycia i wyniki projektu wnoszą istotny wkład w politykę globalną, sprawowanie rządów, rozwiązywanie konfliktów i budowanie pokoju.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Sprawowanie rządów, rozwiązanie konfliktu, konteksty kulturowe, budowania pokoju, polityka światowa
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę