Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

BRAINPOoL — Wynik w skrócie

Project ID: 283024
Źródło dofinansowania: FP7-ENVIRONMENT
Kraj: Niderlandy

Alternatywne wskaźniki dla potrzeb formułowania polityki

Jedna z inicjatyw UE stara się zwiększyć wpływ wskaźników ekonomicznych uwzględniających szerszą perspektywę społeczną i szersze pojęcie rozwoju, stanowiących alternatywę dla wskaźnika produktu krajowego brutto (PKB). Ustanowienie powiązania między badaczami (twórcami wskaźników) a politykami (użytkownikami wskaźników) pozwoliłoby skuteczniej wykorzystywać wskaźniki w procesie podejmowania decyzji, a tym samym zwiększać ich wpływ na społeczeństwo.
Alternatywne wskaźniki dla potrzeb formułowania polityki
W 2009 r. Komisja Europejska zdefiniowała plan UE oparty na pięciu głównych działaniach mających na celu ulepszanie wskaźników postępu w sposób pozwalający uwzględniać kwestie istotne dla obywateli i wykorzystywać nowe osiągnięcia techniczne i polityczne. Opracowano wskaźniki wykraczające poza GDP, które w większym stopniu uwzględniają aspekty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne postępu.

Wskaźniki te nie są jednak brane pod uwagę przy formułowaniu polityki. Finansowany ze środków UE projekt "Bringing alternative indicators into policy" (BRAINPOOL) powołano do życia, aby zmienić tę sytuację.

Podejście projektu BRAINPOOL polegało na rozważeniu tego zagadnienia w kategoriach rozdźwięku między podażą i popytem, a rozwiązanie problemu miałyby umożliwiać badania i działania związane z nawiązywaniem współpracy. W toku projektu nawiązywano współpracę z zainteresowanymi stronami i grupami docelowymi, w tym prawodawcami, urzędami statystycznymi i instytucjami planistycznymi.

Badacze scharakteryzowali podaż, analizując potencjał wskaźników wykraczających poza PKB z perspektywy producenta. Zajęto się też popytem, badając priorytety użytkowników i ustalając, które otoczenia instytucjonalne wspomagają lub utrudniają korzystanie z takich wskaźników.

Przeprowadzono wywiady mające na celu określenie czynników, dzięki którym niektóre inicjatywy odniosły większy sukces od innych pod względem zainteresowania i wpływu na politykę.

Podczas wywiadów i warsztatów z udziałem ustawodawców uczestnicy konsorcjum przyjrzeli się poziomom zapotrzebowania na wskaźniki wykraczające poza PKB.

Przeprowadzono siedem analiz przypadku w całej Europie w celu zwiększenia roli wskaźników wykraczających poza PKB w formułowaniu polityki. Zidentyfikowano bariery dla ich zastosowania oraz zaproponowano rekomendacje dotyczące przezwyciężenia tych trudności.

W 2013 r. zorganizowano warsztat z udziałem wszystkich zainteresowanych stron, podczas którego analizowano podejścia do zwiększania popularności wskaźników wykraczających poza PKB. Pozwoliło to opracować wspólny plan wdrożenia takich wskaźników.

W 2014 r. odbyła się konferencja końcowa, na której zajęto się wyzwaniami i rozwiązaniami w zakresie metod formułowania polityki z wykorzystaniem wskaźników wykraczających poza PKB.

Projekt BRAINPOOL zbadał bariery dla wykorzystywania wskaźników wykraczających poza PKB przy formułowaniu polityki i zaproponował odpowiednie rozwiązania.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Wskaźniki alternatywne, formułowanie polityki, polityka, produkt krajowy brutto, poza GDP
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę