Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Europejski portal wiedzy o wodzie

Badacze europejscy zajęli się usprawnianiem komunikacji między polityką, badaniami i przemysłem w dziedzinie wody. Lepsze wykorzystywanie wyników badań będzie mieć wpływ na rozwój gospodarczy i dobrobyt społeczny.
Europejski portal wiedzy o wodzie
Mający już blisko dziesięć lat system WISE (Water Information System for Europe) powstał jako inicjatywa modernizacji procesu gromadzenia i upowszechniania w Europie informacji o polityce wodnej. Podczas wcześniejszych programów ramowych system WISE uzupełniono o portal internetowy WISE-RTD prezentujący wyniki badań I ich powiązania z europejską polityką wodną.

Finansowany ze środków UE projekt STEP-WISE ("Science, technology and policy interfacing using WISE-RTD") zajął się rozbudową portalu WISE-RTD w celu uwzględnienia wszystkich istotnych polityk europejskich w dziedzinie wody wraz z najnowszymi projektami badawczymi w tym zakresie.

Poza uwzględnioną już w portalu wiedzy o wodzie ramową dyrektywą wodną UE (WFD) wybrano też dziewięć innych dyrektyw UE związanych z wodą I wyodrębniono z nich zadania dotyczące polityki. Projekty już uwzględnione w bazie danych WISE-RTD zostały sprawdzone w poszukiwaniu ewentualnego wsparcia dla nowego zestawu dyrektyw. Dodano też najnowsze projekty. Aby ułatwić stosowanie wyników badań wodnych UE w Stanach Zjednoczonych, jako dodatkową pozycję w bazie danych wprowadzono amerykańską ustawę Clean Water Act. Podsumowania projektów badawczych I ich wyników są przekładane na język zrozumiały dla niefachowców I łączone z odpowiednimi politykami.

Projekt STEP-WISE przyniesie między innymi lepszy dostęp do wyników badań prowadzonych w UE I sprawniejsze ich wykorzystanie przez decydentów politycznych, badaczy I przemysł z korzyścią dla rozwoju gospodarczego I dobrobytu społecznego. Usuwając część barier dla upowszechniania wyników prac badawczych I rozwojowych, projekt ulepszył dostęp do wiedzy naukowej. Aby usprawnić współpracę różnorodnych zaangażowanych stron, portal internetowy WISE-RTD rozbudowano o narzędzie do e-nauki. Pozwala ono lepiej zrozumieć punkty widzenia pozostałych stron.

Podczas konferencji końcowej projektu sformułowano między innymi rekomendację stosowania profesjonalnej strategii komunikacyjnej w przyszłych europejskich projektach badawczych. Ponadto wyniki projektów powinny być dostępne w Internecie na długo po zakończeniu projektu, a zespoły projektowe powinny wskazywać, jakie znaczenie uzyskane wyniki będą mieć dla Europy.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę