Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Pomaganie mniejszym firmom europejskim w prowadzeniu badań

Jeden z projektów europejskich stworzył podstawy dla nawiązywania połączeń między organizacjami badawczymi a małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP) w celu wspierania potrzeb badawczych tych ostatnich.
Pomaganie mniejszym firmom europejskim w prowadzeniu badań
Zrealizowana w latach 2005–2010 inicjatywa ERASME finansowana ze środków UE obejmowała sieć instytucji finansujących projekty badawczo-rozwojowe dla MŚP. Projekt ERASME2 kontynuuje działania w tym kierunku z nowymi celami, korzystając z nowego finansowania UE. Projekt ERASME2 zajął się łączeniem MŚP o ograniczonych własnych możliwościach badawczych ze specjalistycznymi instytucjami badawczymi dysponującymi odpowiednim potencjałem. Pozwala to ukierunkować badania stosownie do potrzeb MŚP.

Za cele projektu ERASME2 przyjęto wspomaganie współpracy ponadnarodowej między organizacjami badawczymi i MŚP. Partnerzy zajęli się reagowaniem na potrzeby badawcze MŚP, współpracą z innymi instytucjami finansującymi oraz zwiększaniem liczby uczestniczących krajów. Dodatkowo dążono do usprawniania procesów finansowania.

Głównym celem projektu było zdobycie trwałej pozycji w europejskich programach dofinansowania. Te kwestie długoterminowego utrzymania omawiano w okresie 2011–2013.

Projekt ERASME2 ściśle współpracował z organizacjami CORNET i CORNET II (COllective Research NETworking), które mają podobny zakres działalności i również są finansowane przez UE. Relacje pomiędzy organizacjami zostały umocnione i poszerzone poprzez liczne wspólne prezentacje, spotkania i inne wydarzenia. Prowadzono z zainteresowanymi stronami szeroko zakrojone dyskusje o ewentualnym wspólnym procesie przejścia, choć bez konkretnych wyników.

Zaostrzono kryteria zaproszeń do składania wniosków w ramach projektu ERASME2, aby ulepszyć uzyskiwane wyniki badawcze. Podjęte działania pozwoliły zwiększyć liczbę projektów pomyślnie otrzymujących dofinansowanie. W ramach projektu dodatkowo scentralizowano proces składania wniosków przez Internet, osiągając zwiększenie wydajności i niezawodności.

Za sprawą pomyślnie sfinansowanych projektów projekt miał pozytywny wpływ na wykorzystywanie wiedzy w praktyce.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę