Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zapewnienie współpracy w zakresie bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo stanowi młodą i ewoluującą dziedzinę, ale silna sieć wyspecjalizowanych konsultantów powinna na bieżąco zaznajamiać potencjalnych i obecnych uczestników z prowadzonymi w Europie badaniami w zakresie bezpieczeństwa.
Zapewnienie współpracy w zakresie bezpieczeństwa
Wiele aspektów globalizacji przyczynia się obecnie do zagrożeń dla bezpieczeństwa o zasięgu międzynarodowym, w tym degradacja środowiska, rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych i rozprzestrzenianie broni. Jednakże rozwój technologiczny i gospodarczy dają możliwość zapewnienia poszanowania podstawowych praw człowieka, eliminacji chorób i promowania dobrobytu.

Bezpieczeństwo zostało niedawno włączone do zakresu programów ramowych UE w celu wspomagania wielostronnych badań i wspólnych projektów. W każdym z krajów członkowskich krajowe punkty kontaktowe (KPK) dostarczają wytycznych i praktycznych informacji we wszystkich kwestiach związanych z udziałem w programach ramowych. W 2011 r. duże międzynarodowe konsorcjum zainicjowało projekt "Security research NCP network – phase 2" (SEREN 2) w celu zwiększenia jakości i różnorodności świadczonych usług.

Ważnym celem było wypracowanie równego, wysokiego poziomu wiedzy fachowej i kwalifikacji we wszystkich KPK. Aby zrealizować ten cel, konsorcjum projektu SEREN 2 zorganizowało sesje szkoleniowe, prowadziło prace nad podręcznikiem doskonalenia kwalifikacji KPK w zakresie bezpieczeństwa oraz opracowało narzędzie do e-nauczania. Ponadto wdrożono program wymiany personelu w celu wymiany doświadczeń i zdobytej wiedzy między nowymi i doświadczonymi KPK oraz dla zaoferowania praktycznych szkoleń zawodowych.

W projekcie SEREN 2 skoncentrowano się na trudnościach napotykanych podczas budowania międzynarodowych partnerstw oraz na zwiększaniu udziału w obszarze badań nad bezpieczeństwem europejskim. Sieć zorganizowała dwie udane giełdy kontaktów, mające na celu z jednej strony promocję koncepcji projektowych, z drugiej zaś – identyfikację sposobów zwiększania uczestnictwa użytkowników końcowych. W celu wsparcia powyższych kampanii wdrożono nowe narzędzia precyzyjnego wyszukiwania i kojarzenia partnerów.

Aby dodatkowo ułatwić wyszukiwanie partnerów do współpracy, w sieci położono szczególny nacisk na usprawnienie dostępu i udział uczestników z krajów trzecich. W rezultacie, w ciągu 3 lat istnienia sieci ponad 530 podmiotów w bazie danych SeReMa przesłało informacje o swoich programach badawczych w dziedzinie bezpieczeństwa, w które mogą się angażować zainteresowani wnioskodawcy.

Jako że była to druga faza projektu "Security research NCP network", kontakty, szkolenia i narzędzia udostępniane w ramach projektu SEREN 2 opierały się na wynikach pierwszej fazy. Oczekuje się, że poprawa jakości usług świadczonych przez KPK w zakresie bezpieczeństwa celem zaspokojenia potrzeb i oczekiwań klientów stworzy nowe synergie w europejskiej branży bezpieczeństwa, zapewniając bezpieczeństwo obywatelom na całym świecie.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Bezpieczeństwo, krajowe punkty kontaktowe, badania nad bezpieczeństwem, sieć KPK, partnerstwa międzynarodowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę