Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Bezpieczne składowanie CO2 pod ziemią

Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS) to ważna strategia mająca na celu zredukowanie emisji dwutlenku węgla (CO2), pochodzących zwłaszcza z dużych elektrowni. W ramach europejskiego badania powstały brakujące wytyczne w zakresie dobrych praktyk, które pomogą zapewnić długoterminowe bezpieczeństwo miejsc składowania po ich zamknięciu.
Bezpieczne składowanie CO2 pod ziemią
Technologia CCS polega na wychwytywaniu CO2, zanim zostanie uwolniony do atmosfery. Po wychwyceniu CO2 składowany jest w formacjach geologicznych lub rezerwuarach. Jest to rozwiązanie krótko- i średnioterminowe poprzedzające cel długoterminowy, jakim jest przejście ze spalania paliw kopalnych na bardziej zrównoważone formy energii.

W finansowanym przez UE projekcie "CO2 site closure assessment research" (CO2CARE) opracowano technologie i procedury umożliwiające bezpieczne i pewne opuszczenie miejsc składowania CO2. Projekt powstał, aby udostępnić instytucjom regulacyjnym i zainteresowanym stronom niezbędną wiedzę umożliwiającą wdrożenie dyrektywy UE 2009/31/WE w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla.

Członkowie projektu sporządzili pragmatyczne zalecenia w formie przewodnika dobrych praktyk na temat długoterminowego zarządzania technologią CCS. Udział partnerów z Australii, Kanady, Japonii i Zjednoczonego Królestwa, a także dane uzyskane z działających obecnie i już zamkniętych miejsc składowania wzbogaciły bazę danych dotyczących monitoringu terenowego i nadały rezultatom projektu CO2CARE globalną perspektywę.

Badania skupiły się na zamykaniu odwiertów, zarządzaniu rezerwuarami i łagodzeniu ryzyka w celu spełnienia wymogów, do których zalicza się brak wykrywalnych wycieków, dopasowanie modelowej i rzeczywistej charakterystyki miejsc składowania oraz długotrwała stabilność.

Członkowie zespołu stworzyli raport, w którym opisano zarządzanie ryzykiem i procedury podejmowania decyzji. Powstało także oprogramowanie do porównywania danych modelowych i pomiarowych. Przeprowadzono liczne badania w zakresie procedur uszczelniania skał oraz mechanizmów chemicznych i fizycznych pułapkowania CO2. Naukowcy opracowali model wycieku CO2 i zachowania odwiertów w długiej skali czasowej — ponad 10 000 lat — aby określić skutki dla geologii otaczającego obszaru.

Główne rezultaty testów próbnych na trójkondygnacyjnych lokalizacjach posłużą za wzór do zamykania odwiertów i przenoszenia odpowiedzialności na operatorów lokalizacji i organy nadzorcze. Wskazówki techniczne dotyczące sposobów na spełnienie wymogów polityki stawianych przez Komisję Europejską oraz szersze wytyczne dotyczące zarządzania rezerwuarami, a zwłaszcza zarządzania ryzykiem bezpośrednio nawiązują do dyrektyw UE. Mają one także ogólne zastosowanie do infrastruktury do składowania CO2 na całym świecie.

Technologia CCS jest bardzo ważną częścią łagodzenia zmian klimatu, jednak procedury zarządzania długoterminowego nie zostały dotąd dobrze zdefiniowane. Odkrycia i publikacje projektu CO2CARE stanowią konkretne wytyczne w sprawie przyszłego zarządzania składowaniem dwutlenku węgla.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla, CO2, miejsca składowania, formacje geologiczne, zamykanie miejsc składowania
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę