Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Pobudzanie zrównoważonego wykorzystania regionalnych zasobów biomasy

Pięć obszarów wiejskich o znacznych zasobach biomasy rozszerzyło współpracę w dziedzinie badań naukowych i innowacji oraz pobudziło konkurencyjność tej branży. Projekt umocnił regionalny potencjał i kompetencje badań oraz innowacji w dziedzinie biomasy i zachęcił do inwestycji w wykorzystanie energii z biomasy.
Pobudzanie zrównoważonego wykorzystania regionalnych zasobów biomasy
Pięć europejskich regionów wiejskich ma dostęp do znacznych zasobów biomasy, takich jak lasy, produkty rolne i produkty uboczne uzyskiwane z rolnictwa, branży przemysłowej, odpadów miejskich i leśnictwa. Tego typu zasoby mogą przynieść korzyści społeczno-gospodarcze tym regionom i zapewnić wsparcie dla europejskiej polityki w sprawie klimatu, a także przyczynić się do realizacji celów w zakresie zmniejszenia zależności od importów paliw kopalnych. Jednak pokrewne branże przemysłowe potrzebują znacznego wkładu naukowego i biznesowego, aby móc zutylizować te zasoby ekonomicznie, efektywnie i w sposób zrównoważony. Zespół finansowanego ze środków UE projektu BIOCLUS skupił się na pobudzeniu konkurencyjności i wzrostu w Finlandii Środkowej, regionie Macedonii Zachodniej (Grecja), Wielkopolsce (Polska), Słowacji i Nawarze (Hiszpania).

Projekt promuje współpracę między regionalnymi klastrami badawczymi i umacnia regionalne możliwości badawcze. Klastry skupiają się na działaniach badawczych wspierających zrównoważone wykorzystanie regionalnych zasobów biomasy i opracowaniu innowacyjnych działań poprzez mentoring regionów partnerskich. Aby zrealizować założenia projektu, w ramach klastrów opracowano strategiczne programy badań (SRA) w pierwszym okresie sprawozdawczym. Oparto je na analizach dotyczących regionalnego wykorzystania różnych źródeł biomasy, jej potencjału oraz możliwości biznesowych. SRA ułatwiły plany wspólnych działań (JAP), w których określono działania kluczowe prowadzące do osiągnięcia celów strategicznych do roku 2015 i w dalszej perspektywie. Programy SRA, regionalne i wzajemne plany JAP oraz analizy opublikowano i rozpowszechniono za pośrednictwem strony internetowej projektu .

Projekt BIOCLUS pod wieloma względami osiągnął sukces. Regionalne klastry badawcze były zadowolone z osiągnięć a partnerzy projektu pozostają oddani swojemu zobowiązaniu. Projekt ten umocnił potencjał regionalny i kompetencje, zwłaszcza w sektorze technologii grzewczych i chłodniczych opartych o źródła odnawialne. Doprowadził także do dalszej współpracy badawczo-rozwojowej między klastrami. Projekt BIOCLUS usprawnił zarządzanie innowacjami badawczymi dzięki wzajemnej wymianie wiedzy na poziomie organizacyjnym, regionalnym, krajowym i europejskim.

Udało się zrealizować wiele ważnych osiągnięć. Przykładowo, zachęcono do inwestycji w nowy zakład bioenergetyczny na Słowacji i poparto proces włączenia biomasy jako źródła energii w zakładzie energetycznym w Nawarze. Projekt BIOCLUS zaoferował również dostęp do poświęconej karczochom platformy transferu wiedzy z regionu Macedonii Zachodniej do Wielkopolski, co doprowadziło do praktycznych eksperymentów w zakresie produkcji karczochów. Środkowa Finlandia uzyskała wiedzę dotyczącą toryfikacji biomasy z ośrodka w Nawarrze i udostępniła swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie technologii spalania biomasy partnerom projektu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę