Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

HCVPACK — Wynik w skrócie

Project ID: 277134
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Dania

Metody badania WZW C

Wirus zapalenia wątroby typu C (WZW C) jest ważnym problemem zdrowotnym na całym świecie. Zakażonych osób są miliony. Ponieważ skuteczność istniejących metod leczniczych jest ograniczona, postanowiono ponownie zbadać biologię WZW C.
Metody badania WZW C
WZW C jest główną przyczyną marskości wątroby i raka wątrobowokomórkowego. Obecne metody leczenia mają ograniczoną skuteczność: prowadzą do supresji wirusa tylko u około 50% pacjentów. Ponadto WZW C przejawia wysoką zmienność genetyczną, która pozwala na uniknięcie działania leków i odpowiedzi immunologicznych. Ta godna uwagi cecha wynika z braku aktywności korekcyjnej wirusowej polimerazy RNA, przez co generowane są zrekombinowane genomy. Ponadto zmienność genetyczna wirusa utrudnia tworzenie skutecznych szczepionek.

Głównym celem finansowanego przez UE projektu HCVPACK (Development of two complementary systems for the study of recombination and packaging of hepatitis C virus genomic RNA using fluorescent proteins and live imaging) było stworzenie testów do badania biologii RNA WZW C. Testy te umożliwiły ustalenie częstotliwości rekombinacji WZW C w różnych warunkach i detekcję wirusowego RNA w komórkach wątroby.

Badacze udowodnili, że wirus może dokonywać skutecznej rekombinacji w warunkach silnej presji selekcyjnej, również bez replikacji. Zaobserwowali oni, że genomy WZW C przechodziły dodatkowe cykle rekombinacyjne, aby lepiej się przystosować i usunąć dublujące się sekwencje. Reasumując, wyniki badania podkreślają istotność rekombinacji w ewolucji i cyklu życiowym WZW C.

Aby zwizualizować genomowe RNA WZW C w obrębie komórek, przebadać mechanizm jego pakowania oraz działanie WZW C, naukowcy obserwowali składanie różnych wirusowych genotypów. Nie zaobserwowano żadnych wyraźnych różnic w rozmieszczeniu Core i NS5A między wszystkimi głównymi genotypami WZW C, co sugeruje istnienie powszechnych szlaków składania u wszystkich szczepów. Śledzenie genomowego RNA WZW C było możliwe dzięki insercji specyficznych struktur spinki do włosów do genomu i rozpoznania ich przez fluorescencyjnie znaczone białka wiążące RNA. Detekcja wymagała bardzo wrażliwego systemu mikroskopowego z najnowocześniejszą kamerą o matrycy EMCCD.

Reasumując, zaproponowany test może pomóc w wyjaśnieniu cyklu życiowego WZW C, co jest szczególnie istotne zważywszy na rolę rekombinacji wirusa w rozwoju lekooporności. To bez wątpienia pozwoli opracować nowatorskie terapie i poprawi wyniki leczenia infekcji WZW C.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

WZW C, wirus zapalenia wątroby typu C, zmienność genetyczna, rekombinacja, cykl życiowy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę