Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

UNDESERT — Wynik w skrócie

Project ID: 243906
Źródło dofinansowania: FP7-ENVIRONMENT
Kraj: Dania

Walka ze zmianą klimatu i pustynnieniem w Afryce Zachodniej

Naukowcy z UE i Afryki Zachodniej badali skutki pustynnienia w Afryce Zachodniej oraz wdrożyli środki zaradcze wspólnie z miejscową ludnością. Środki te dotyczyły przywrócenia ekosystemu poprzez sadzenie drzew dla potrzeb sekwestracji węgla, co bywa określane mianem leśnictwa węglowego.
Walka ze zmianą klimatu i pustynnieniem w Afryce Zachodniej
Pustynnienie i degradacja gruntów mają miejsce w regionach suchych, półsuchych lub okresowo suchych, a następują w wyniku zmian klimatycznych i działalności człowieka. Wynikiem tych zjawisk może być degradacja gleby i roślinności na powierzchni miliardów hektarów gruntów nieuprawnych i uprawnych.

Celem projektu http://www.undesert.neri.dk/ UNDESERT (Understanding and combating desertification to mitigate its impact on ecosystem services) było zdobycie szerszej wiedzy na temat pustynnienia i degradacji gruntów oraz wpływu tych procesów na ekosystemy.

Założeniem było zwalczanie pustynnienia i degradacji gruntów w celu ograniczenia wpływu tych zjawisk na usługi ekosystemowe, a tym samym na życie ludności. Działania te mają uruchomić pozytywny cykl, przyczyniający się do zmniejszenia ubóstwa i przynoszący korzyści na poziomie społeczności, zgodnie z wyznaczonymi przez ONZ Milenijnymi Celami Rozwoju.

Badacze przyjęli podejście interdyscyplinarne, wykorzystując dane teledetekcyjne dotyczące roślinności, gleby i sytuacji społeczno-gospodarczej oraz stosując nowatorskie techniki modelowania komputerowego. Prace prowadzono we współpracy z lokalnymi interesariuszami, aby ocenić wpływ pustynnienia i zagwarantować skuteczne wdrożenie zrównoważonych praktyk zarządczych. Konsorcjum opracowało także narzędzia wspomagania decyzji i wytyczne w sprawie dobrych praktyk dla zarządców zasobami naturalnymi w oparciu o wskaźniki wczesnego ostrzegania o stopniu degradacji środowiska.

W sześciu przypadkach przeprowadzono ocenę ryzyka na skalę krajową i lokalną, aby zbadać wpływ użytkowania gruntów i zmiany klimatu na rozmieszczenie gatunków roślin i wzorce różnorodności. Okazało się, że zarówno użytkowanie gruntów, jak i klimat w dużym stopniu zagrażają rozmieszczeniu gatunków roślin i wzorcom różnorodności. Zmiany klimatu i użytkowania gruntów stanowią ponadto poważne zagrożenie dla różnorodności gatunków roślin jadalnych.

Konsorcjum zaangażowało 17 afrykańskich doktorantów, którzy odbyli szkolenie pozwalające im wdrażać działania projektowe i łagodzić zagrożenia związane z przyszłymi zmianami demograficznymi i klimatycznymi. Wyniki zostaną bezpośrednio wykorzystane w programach międzynarodowych na rzecz tworzenia strategii i inicjatyw.

Projekt UNDESERT pomoże w walce ze zmianą klimatu dzięki zwiększeniu sekwestracji dwutlenku węgla. Pozwoli też poszerzyć wiedzę naukową na temat wiarygodnych wskaźników pomagających prawodawcom w tworzeniu konkretnych interwencji służących ograniczeniu pustynnienia. Ponadto projekt wpłynie na poprawę życia lokalnej ludności i przyczyni się do zwiększania potencjału dzięki bliskiej współpracy między naukowcami i interesariuszami. Film poświęcony projektowi można obejrzeć w Internecie.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Afryka Zachodnia, pustynnienie, leśnictwo węglowe, UNDESERT, zmiany użytkowania gruntów, zmiana klimatu
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę