Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

IMNOXE — Wynik w skrócie

Project ID: 277092
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Turcja

Dokładne profile emisji azotu dla Turcji

Teledetekcja doprowadziła do poważnego przełomu w zakresie pozyskiwania wiedzy na temat tlenków azotu (NOx). Naukowcy wspierani ze środków UE połączyli pomiary satelitarne z naziemnymi, aby poprawić modelowanie jakości powietrza w Turcji.
Dokładne profile emisji azotu dla Turcji
Dwutlenek azotu (NO2) to ważny gaz śladowy w atmosferze ziemskiej. W stratosferze gaz ten jest zaangażowany w tworzenie zbiorników fluorowcowych oraz pełnienie roli katalizatora rozpadu warstwy ozonowej. W troposferze z kolei NOx wraz ze związkami lotnymi stanowią główne składniki formowania się ozonu. Poprzez swoją rolę w formowaniu ozonu, NOx mają duży wpływ na bilans radiacyjny Ziemi.

Naukowcy zainicjowali finansowany ze środków UE projekt IMNOXE (Improvement of NOx emissions through satellite NO2 retrievals and ground observations), aby poprawić rezerwy emisji NOx nad Turcją. Dokładny profil dla tego regionu, który jak dotąd jeszcze nie powstał, pomoże w ukończeniu Europejskiego Programu Monitorowania i Oceny (EMEP).

Badacze IMNOXE połączyli informacje o kolumnach troposferycznych NOx uzyskane od Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), satelity Aura oraz satelity do badań środowiska (ENVISAT). Celem było zidentyfikowanie podobieństw i różnic między zbiorami danych uzyskanymi od różnych satelitów oraz zademonstrowanie ich odpowiedniości tam, gdzie liczba naziemnych stacji obserwacyjnych jest ograniczona.

Wytypowano określone czynniki przyczyniające się do emisji, w tym transport drogowy, zakłady grzewcze i elektrownie, w celu zbadania ich współzależności z danymi w zakresie emisji NOx. Badacze zaobserwowali, że połączenie danych pochodzących z kilku instrumentów, a także czujników naziemnych prowadzi do dokładnych emisji dziennych odpowiadających trzem największym tureckim miastom. Kolejnym krokiem było włączenie nowych źródeł danych do modelu jakości powietrza.

Projekt IMNOXE pozwolił naukowcom zrozumieć silne i słabe strony danych satelitarnych dotyczących emisji NOx oraz zaoferował wytyczne w zakresie poprawy ich jakości dla potrzeb badania zanieczyszczenia powietrza. Z drugiej strony dokładniejsze dane szacunkowe na temat emisji NOx doprowadzą do bardziej efektywnych strategii na rzecz obniżenia emisji zanieczyszczeń w UE.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Azot, emisje, teledetekcja, NOx, jakość powietrza
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę