Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Optymalny biofiltr na potrzeby hodowli rybnych

Hodowla owoców morza to najszybciej rozwijający się system produkcji żywności na świecie. W ramach europejskiego badania zoptymalizowano zautomatyzowany biofiltr do systemów recyrkulacji w fermach rybnych.
Optymalny biofiltr na potrzeby hodowli rybnych
Toksyczne nagromadzanie się amoniaku i azotynu w wyniku rozkładu odchodów i pozostałości pokarmu w fermach rybnych może stanowić zagrożenie dla ryb. Biologiczną metodą zapobiegania gromadzeniu się toksycznych osadów azotowych jest użycie bakterii nitryfikacyjnych, które ostatecznie przekształcają amoniak w nieszkodliwe produkty uboczne, takie jak gaz azotowy. Bakterie te umieszczane są w biofiltrach zbudowanych z takich materiałów, jak folie plastikowe czy ziarna piasku.

Okresy niesprzyjające rozwojowi bakterii powodują spadek ich liczebności i niezdolność do oczyszczania wody. Ponieważ rekolonizacja filtra może trwać tygodnie, a nawet miesiące, w ramach finansowanego ze środków UE projektu ADAPOND opracowano system inteligentnej kontroli biofiltra (IBC). Niezawodność systemu została udoskonalona za sprawą skrócenia czasu na regenerację biofiltra po awarii.

System IBC składa się z trzech najważniejszych komponentów. Pierwszym z nich jest system monitorowania w czasie rzeczywistym do wykrywania zdolności do przeżycia i aktywności metabolicznej kultury bakterii. Automatyczny system gromadzenia dokonuje ekstrakcji nadmiaru bakterii w okresie optymalnego wzrostu. Są one następnie hodowane, by w razie awarii filtra były gotowe do użytku.

System ADAPOND ma wiele zalet w stosunku do obecnie stosowanych systemów. Najbardziej powszechne na rynku kultury wzbogacające dostępne są w postaci płynnej, suchej i liofilizowanej, w związku z czym są łatwo wymywane z systemu. Bakterie nitryfikacyjne ADAPOND są przymocowane do materiału nośnikowego biofiltra, dzięki czemu są gotowe do natychmiastowego użytku.

Kolejną cechą bakterii jest to, że nadają się do hodowli i przechowywania bezpośrednio na fermie rybnej, dzięki czemu są przystosowane do wzrostu w danym środowisku. Badania dowiodły, że na szybkość reakcji w biofiltrze wpływa historia jego mieszkańców – bakterie lokalne dostosowują się do warunków.

Nowe zaczyny bakteryjne mogą spowodować 30-80% straty w sprzedaży w okresie adaptacyjnym nowego biofiltra. Wymiany filtrów w połączeniu ze stratami w wyniku awarii po podaniu leków lub sezonowych spadkach produktywności generują koszty dla europejskiego przemysłu rzędu 70-90 mln euro rocznie. Dodatkową zaletą nieprzenoszenia bakterii z innej lokalizacji jest brak ryzyka zaimportowania chorób z innych ferm.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Biofiltr, system recyrkulacji, ferma rybna, bakterie nitryfikacyjne, inteligentny system kontroli biofiltra, kultury wzbogacające, choroba
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę