Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Dynamiczna regulacja mikrotubul

Mikrotubule przebiegające przez całą cytoplazmę są elementem cytoszkieletu i pełnią ważną rolę w wielu procesach komórkowych. Prowadzone w UE badania miały na celu zbadanie, w jaki sposób działanie związków przeciwnowotworowych celowanych w mikrotubule (MT) jest modulowane przez mikrotubularne białka wiążące z końcem (EB), kluczowe białka w mikrotubularnej sieci oddziaływań.
Dynamiczna regulacja mikrotubul
Mikrotubule odgrywają decydującą rolę w funkcjonowaniu komórki, a przede wszystkim podczas podziałów, transportu wewnątrzkomórkowego i migracji komórkowej. Mikrotubularne białka wiążące koniec plus (+TIP) kontrolują dynamikę i interakcje mikrotubul, między innymi z mitotycznymi kinetochorami, cytoszkieletem aktynowym i częścią korową cytoplazmy. Białka +TIP są wyspecjalizowanymi grupami związanych z mikrotubulami czynników, które wiążą rosnące końce mikrotubul i regulują ich funkcje. Białka EB są najważniejszymi białkami sieci oddziaływań +TIP. Pomagają one w przyłączaniu innych białek +TIP do rosnących końców plus mikrotubul. Większość z białek +TIP ma krótką i konserwatywną sekwencję SXIP, która uczestniczy w zależnej od EB lokalizacji końca plus mikrotubul.

Głównym celem prac w ramach finansowanego przez UE projektu MT-TIP INHIBITORS było wykorzystanie różnych strategii inhibicyjnych, by uzyskać wiedzę o właściwościach środków celowanych w mikrotubule (MTA). Leki te są powszechnie stosowane do leczenia nowotworów i innych chorób. Jednak efekty działania białek +TIP na MTA są poznane w dużo mniejszym stopniu. Podczas prac zespołu tego projektu wykorzystano skonstruowany do tego celu model mikrotubul, by zbadać wpływ białek EB na działanie MTA wywierane na wzrost mikrotubularnego końca plus.

Badacze odkryli, że EB uwrażliwiają mikrotubule na działanie leku zarówno w komórkach, a także in vitro, prowadząc do katastrof (nagłego kurczenia się). Efekt ten występował niezależnie od natury regionu wiążącego oraz mechanizmu cząsteczkowego działania badanego MRA. Wykazano, że pewne MTA nie tylko wywołują katastrofy, ale mogą także indukować proces ratunkowy mikrotubul, cofając ich proces starzenia się. Naukowcy opracowali także peptydy blokujące interakcje i funkcje endogennych białek TIP+. Skuteczne śledzenie końców plus mikrotubul pozwoliło na zaburzenie podziału komórki przez zatrzymanie komórek w fazie mitozy.

Podsumowując, prace zespołu projektu dostarczyły cennej wiedzy o wpływie białek EB na różne leki w stężeniach fizjologicznych. Umożliwiły one również analizę roli tych białek w regulowaniu funkcjonowania mikrotubul.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę