Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Przekład kobiet: płeć kulturowa i reprezentacja

Istnieje wiele podejść badawczych do tłumaczeń i płci kulturowej (gender), i jest to nadal obszar w znacznej mierze niezbadany. W ramach niedawnej inicjatywy badawczej zajęto się różnorodnymi zagadnieniami stanowiącymi sedno współczesnych debat dotyczących tożsamości, płci kulturowej i władzy we współczesnych społeczeństwach pluralistycznych.
Przekład kobiet: płeć kulturowa i reprezentacja
Finansowany ze środków UE projekt TRANS ("Translation and Gender") zajął się krytyczną analizą najważniejszych współczesnych spojrzeń na płeć kulturową, kulturę i tłumaczenia w ujęciu interdyscyplinarnym. W ramach badań analizowano też stosowaną przez Nancy Huston praktykę samoprzekładu i przekraczania granic w kontekście teorii feministycznej i tłumaczeń.

W badaniach uwzględniono szereg teorii pokrewnych, między innymi teorie psychoanalityczne oraz prace teoretyków i autorek feministycznych, takich jak Sherry Simon, Gayatri Spivak, Judith Butler, Joan Scott, Hélène Cixous, Julia Kristeva i inni. Celem było uzyskanie przekrojowego obrazu kontekstu i pytań już zadawanych w obszarach badań nad tłumaczeniami i teorii feministycznej oraz relacji między tymi obszarami. Dalsze prace dotyczyły współczesnych teorii feministycznych nieuwzględnianych dotąd w dziedzinie tłumaczeń i płci kulturowej (między innymi prac włoskiej feministki Rosi Braidotti) oraz metaforyki płci kulturowej w tłumaczeniach.

Innym celem było zbadanie prac autorów zajmujących się tzw. pisarstwem pogranicza i samoprzekładem. W tym obszarze analiz kierowano się próbami powiązania aspektów tłumaczeń i płci kulturowej w skali mikro (na poziomie tekstu) i makro (w kontekście społecznym/historycznym/międzykulturowym).

Uczestnicy projektu dyskutowali nad horyzontem epistemologicznym podejść teoretycznych na styku badań feministycznych i badań nad tłumaczeniami, dążąc do ustalenia, w jaki sposób kwestie epistemiczne poruszone podczas badań mogłyby mieć wkład w ogólną teorię tłumaczeń. Prace i wyniki dotyczące tego kierunku badań opisano w artykule przygotowanym dla kanadyjskiego czasopisma TTR (Traduction, Terminologie, Rédaction). Pokrewne kwestie epistemologiczne w zakresie badań nad tłumaczeniami omówiono też podczas wywiadu z czołowym francuskim filozofem i badaczem tłumaczeń Jean-René Ladmiralem, który opublikowano w międzynarodowym czasopiśmie tłumaczeniowym META we wrześniu 2012 r. (numer 57/3).

Z innych działań można wymienić zorganizowanie dwóch dużych konferencji międzynarodowych i kilku wydarzeń akademickich. Prezentacje prac wykonanych w ramach projektu TRANS spotkały się z zainteresowaniem i przychylnym przyjęciem. Wróży to dobrze przyszłości badań z zakresu tłumaczeń i płci kulturowej, niosąc szersze implikacje dla formułowania polityki zmierzającej do włączenia wszystkich obywateli w życie społeczeństwa w interesie spójności społecznej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę