Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ECHOUTCOME — Wynik w skrócie

Project ID: 242203
Źródło dofinansowania: FP7-HEALTH

Walidacja wyników w ramach oceny technologii medycznych

Europejskie organizacje opieki zdrowotnej pracują nad narzędziami do oceny technologii medycznych (HTA), które pozwolą zoptymalizować dostęp do najnowszych innowacji w dziedzinie opieki zdrowotnej według ich opłacalności. Narzędzia te wykorzystują różne wskaźniki, w tym rezultaty syntetyczne, takie jak wskaźnik lat życia skorygowanych jego jakością (QALY) i wskaźnik lat życia skorygowanych niepełnosprawnością (DALY), których zasadność naukowa nie została dotychczas w pełni potwierdzona.
Walidacja wyników w ramach oceny technologii medycznych
Finansowany ze środków UE projekt 'European consortium in healthcare outcomes and cost-benefit research' (ECHOUTCOME) powstał, aby ocenić właściwości metodologiczne wyników uzyskiwanych przez systemy opieki zdrowotnej oraz narzędzi do analizy kosztów I korzyści stosowanych obecnie w tych systemach w procesie podejmowania decyzji. Zasadność naukową tych narzędzi HTA I ich wpływ na podejmowanie decyzji w europejskich organizacjach ochrony zdrowia oceniono, aby stworzyć wytyczne w zakresie ich użycia.

W krajach, takich jak Australia, Kanada I Zjednoczone Królestwo zaproponowano wykorzystanie analizy "kosztów I użyteczności" I QALY jako punktu odniesienia dla "opłacalności" HTA (wywołując pomieszanie tych dwóch odrębnych koncepcji kosztów I korzyści I opłacalności). Z kolei w Niemczech I Stanach Zjednoczonych analiza kosztów I użyteczności/QALY są zakazane w podejmowaniu decyzji dotyczących zdrowia, wzbudzając międzynarodowe kontrowersje w sprawie ich roli, naukowej zasadności I etyczności takiego podejścia.

Konsorcjum ECHOUTCOME przetestowało zasadność teoretycznych założeń wskaźnika QALY przy użyciu zarówno demonstracji eksperymentalnych, jak I matematycznych. W eksperymencie udział wzięło 1361 osób z Belgii, Francji, Włoch I Zjednoczonego Królestwa. Ich preferencje pod względem czasu trwania I stanu zdrowia nie koreluje z założeniami wskaźnika QALY, dowodząc jego braku zasadności w procesie podejmowania decyzji. Ponadto, demonstracje matematyczne pozwoliły ustalić, że z tych samych zestawów danych można uzyskać rozbieżne rezultaty. Tego typu niespójności w narzędziach HTA mogą prowadzić do błędnych decyzji w sprawie zdrowia w europejskich systemach opieki zdrowotnej.

Wielokryteriowe zestawienia systemów opieki zdrowotnej w Europie ujawniły potrzebę kształcenia wszystkich zainteresowanych stron, takich jak rządy, środowiska akademickie I branża przemysłowa, w zakresie podstawowych koncepcji HTA. Zespół ECHOUTCOME zaleca wprowadzenie zakazu stosowania wskaźnika QALY w ramach narzędzi HTA. Aby zwiększyć solidność HTA, zalecono także wprowadzenie jasnego rozróżnienia między analizami kosztów I korzyści, opłacalności oraz kosztów I użyteczności. Biorąc pod uwagę, że większość narzędzi HTA bada poszczególne obszary chorobowe, solidne analizy opłacalności mogłyby być wyrażane we wskaźnikach konstruktywnych z perspektywy klinicznej, takich jak wskaźnik kosztów na odpowiedni rezultat kliniczny.

Konsorcjum ECHOUTCOME sugeruje opracowanie I przyjęcie innowacyjnych metodologii HTA, które zoptymalizowałyby proces podejmowania decyzji I poprawiły wyniki pacjentów poprzez terminową dostępność zasobów związanych z opieką zdrowotną.

Wyniki rozpowszechniono za pośrednictwem strony internetowej projektu, podczas kongresów I konferencji międzynarodowych, a także przez europejskie media, prezentacje I publikacje naukowe.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę