Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Jak państwo dobrobytu korzysta na swobodnym przepływie ludności

Finansowany ze środków UE zespół badawczy przeprowadził analizę porównawczą wymiany handlowej i migracji. Głównym celem było zbudowanie modeli umożliwiających analizowanie wpływu swobodnego przepływu ludności na dobrobyt państw, wraz z dobrami publicznymi, które mogą być poddawane kongestii.
Jak państwo dobrobytu korzysta na swobodnym przepływie ludności
Do najważniejszych zagadnień związanych z ruchami migracyjnymi należy wpływ migrantów na koszt dostarczania dóbr publicznych, na dobrobyt lokalnej siły roboczej oraz na rynek mieszkaniowy. Tematy te były przedmiotem projektu MIGRATION AND TRADE, który miał za zadanie porównać konsekwencje uwolnienia handlu i zniesienia barier migracyjnych dla dobrobytu. Innym dodatkowym celem było stworzenie ogólnych ram wspierających dyskusję nad politykami migracyjnymi.

Z uwagi na dość silne systemy socjalne w wielu krajach Europy Zachodniej, unijni prawodawcy obawiają się, jaki wpływ mogą mieć ruchy imigracyjne na gospodarki krajowe. W tym kontekście, oraz w kontekście znanego twierdzenia zakładającego wzrost korzyści wraz ze wzrostem swobodnej wymiany handlowej, uczestnicy projektu analizowali zasadność analogicznego twierdzenia dotyczącego wymiany usług związanych z podażą pracy. Badacze chcieli także określić znaczące różnice między udowadnianiem twierdzenia "korzyści z handlu" a udowadnianiem twierdzenia "korzyści z migracji". Za punkt wyjścia przyjęto założenie, że jedną z ważnych różnic między dwoma twierdzeniami jest istnienie dóbr publicznych, które mogą podlegać kongestii.

Prace prowadzone w ramach projektu MIGRATION AND TRADE zaowocowały powstaniem ogólnego modelu równowagi, w którym decyzje dotyczące migracji są modelowane w sposób jawny, a endogennie determinowane lokalne dobra publiczne podlegają kongestii za sprawą mieszkańców. Dzięki porównaniu sytuacji "swobodnej migracji" i "braku migracji", model wskazuje na istnienie potencjalnych korzyści zgodnych z zasadą optimum Pareto, wynikających z liberalizacji migracji międzynarodowej. Optimum Pareto oznacza, że system jest maksymalnie wydajny ekonomiczne, gdy żadna z jednostek nie czerpie korzyści kosztem innej.

Wyniki badań są źródłem ważnych wniosków dla prawodawców, jeśli chodzi o rynek pracy, swobodę handlu, migrację i mieszkalnictwo. Wiedza i narzędzia powstałe podczas realizacji projektu MIGRATION AND TRADE są podstawą dla mechanizmów, które mogłyby zapewnić optymalne korzyści zarówno dla "zwycięzców", jak i "przegranych" przemian migracyjnych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę