Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

pre-mRNA splicing — Wynik w skrócie

Project ID: 276425
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE

Zgłębianie procesu regulacji transkrypcji

Ważny proces następujący po transkrypcji genów pociąga za sobą usunięcie niekodujących sekwencji z cząstek prekursorowego RNA (mRNA), a znany jest jako splicing. W ramach europejskiego badania wypłynięto na niezbadane wody splicingu mRNA, skupiając się na białkach rządzących tym procesem.
Zgłębianie procesu regulacji transkrypcji
Splicing bardzo często jest zależny od komórki, co prowadzi do ekspresji strukturalnie i funkcjonalnie odrębnych izoform białka z pojedynczego genu. Jednak czynniki splicingu, które odpowiadają za włączenie lub wyłączenie określonego egzonu, wciąż pozostają nieznane.

Celem finansowanego przez UE badania 'Coordinated regulation of transcription and pre-mRNA splicing at gene promoters' (PRE-MRNA SPLICING) jest zidentyfikowanie celów ważnej rodziny regulatorów splicingu, białek SR. Białka te zapewniają, że granice między intronem a egzonem są odpowiednio zdefiniowane, a także powołują spliceosom. Czynniki te wyczerpano in vitro, by móc określić ich rolę w regulacji splicingu transkrypcyjnego.

Naukowcy stopniowo przeprowadzili sekwencjonowanie RNA, aby odkryć, że białka SR mają różny potencjał regulacji genów. Ponadto wykazano, że regulacja ekspresji genów przez te białka jest zjawiskiem złożonym, które można obserwować zarówno na poziomie alternatywnego splicingu, jak I całkowitej ekspresji genów.

Dodatkowa linia prac prowadzonych w ramach projektu PRE-MRNA SPLICING wiązała się z badaniem struktury końca 5', dalszą modyfikacją mRNA niezbędnych zarówno do skutecznego splicingu, jak I translacji. Naukowcom udało się po raz pierwszy określić obejmującą cały genom lokalizację komponentu jądrowego kompleksu wiążącego kap, CBP 20. Poprzez porównanie rozkładu genomicznego tego komponentu z zajmowaniem polimerazy RNA II I III, mieli nadzieję zyskać wgląd w regulację ekspresji genów na poziomie swoistych promotorów genów.

Poza udostępnieniem fundamentalnej wiedzy na temat roli białek SR w regulacji splicingu I tym samym ekspresji genów, rezultaty badania PRE-MRNA SPLICING mają zastosowanie kliniczne. Biorąc pod uwagę fakt, że ekspresja niektórych białek SR podlega błędnej regulacji przez komórki raka, wynik tych prac może posłużyć za podstawę do zbadania wpływu anormalnej regulacji białek SR.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę