Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Fuzja komórek macierzystych w leczeniu choroby Parkinsona

Choroba Parkinsona (PD) to druga najbardziej powszechna choroba zwyrodnieniowa układu nerwowego po chorobie Alzheimera. Przeprogramowanie wywołane fuzją komórkową może prowadzić do stworzenia nowej radykalnej terapii do leczenia kilku poważnych chorób zwyrodnieniowych układu nerwowego, na które obecnie nie ma skutecznej metody leczenia.
Fuzja komórek macierzystych w leczeniu choroby Parkinsona
Klasyczna postać PD charakteryzuje się drżeniem spoczynkowym, powolnością ruchów, sztywnością i niestabilnością postawy. Dotyka ona ponad 1% populacji powyżej 60 roku życia. Objawy PD przypisuje się drastycznej utracie neuronów dopaminergicznych (DA) w zabarwionej strukturze mózgu zwanej częścią zbitą istoty czarnej śródmózgowia (substantia nigra pars compacta).

Zastąpienie uszkodzonych neuronów DA drogą ich fuzji z dorosłymi komórkami macierzystymi (ASC) po przeszczepie komórek macierzystych szpiku kostnego (BMSC) może potencjalnie przywrócić funkcje neurologiczne w PD. Celem finansowanego przez UE projektu 'Cell fusion-mediated reprogramming as neuronal rescue mechanism in Parkinsons disease' (REPROGRAMMING FOR PD) było zweryfikowanie mechanizmu przeprogramowania wywołanego fuzją komórkową w odpowiedzi na chorobę I uszkodzenie tkanki. Naukowcy chcieli określić możliwość regulacji BMSC poprzez przeprogramowanie in vivo w celu wzmocnienia fuzji w odpowiedzi na proces zwyrodnieniowy.

Poprzednie wyniki wykazały, że aktywacja szlaku sygnalizowania Wnt/beta-kateniny w embrionalnych komórkach macierzystych znacznie zwiększa przeprogramowanie wywołane fuzją komórkową z komórkami somatycznymi in vitro. Naukowcy przetestowali aktywne I nieaktywne BMSC w modelu myszy z chemicznie indukowaną PD. Aby dokonać oceny krótko- I długoterminowej regeneracji, przeszczepione komórki oceniono pod kątem przeprogramowania, różnicowania lub transróżnicowania w różnych punktach czasu po przeszczepie. Przeprowadzono szereg testów neurobehawioralnych upośledzenia ruchowego, aby przeanalizować proces ratowania fenotypu PD po przeszczepie BMSC. Podczas tych ważnych testów, myszy z wszczepionymi BMSC utraciły jedynie 15–20% neuronów DA, natomiast u osobników kontrolnych odnotowano aż 50–55% utratę.

W ramach projektu potwierdzono, że mechanizm przeprogramowania wywołany fuzją komórkową może prowadzić do opracowania nowych metod leczenia kilku chorób zwyrodnieniowych układu nerwowego. Dostępność BMSC wraz z możliwością różnicowania ASC do postaci komórek neuronalnych będą miały ogromny wpływ na medycynę regeneracyjną.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę