Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Ulepszanie śródlądowego transportu wodnego

W ostatnich latach rośnie presja na zwiększanie efektywności i ekologiczności śródlądowego transportu wodnego. W odpowiedzi podjęto nowe badania w celu stworzenia i zweryfikowania możliwości i podejść w zakresie modernizacji, udostępniania informacji z jednostek i zbierania najlepszych praktyk dotyczących jednostek pływających po Renie i innych dużych rzekach europejskich.
Ulepszanie śródlądowego transportu wodnego
Śródlądowy transport wodny ma od setek lat duże znaczenie dla gospodarki europejskiej i w przyszłości się to nie zmieni. Transport towarów ma kluczowe znaczenie dla przemysłu, szczególnie dla sektora kontenerów. Nowe przepisy i wymagania w połączeniu z rosnącą troską o ochronę środowiska wymuszają jednak gruntowną modernizację jednostek towarowych pływających po rzekach i kanałach Europy, aby spełniały one nowoczesne normy.

Projekt MOVE IT! (Modernisation of vessels for inland waterway freight transport) powołano do życia w celu opracowania metod modernizacji statków śródlądowych. Stworzone rozwiązania poddano ocenie wpływu na środowisko i zastosowano w pięciu jednostkach pływających. Wybrano barkę kontenerową, trzy pchacze i barkę motorową eksploatowaną w połączeniu z lichtugą.

Przegląd wybranych opcji modernizacji wykazał, że armatorzy nie są specjalnie zainteresowani modernizacjami związanymi z napędem, ponieważ techniki ograniczania emisji (na przykład filtry i katalizatory) w minimalnym tylko stopniu zmniejszają zużycie paliwa. Co więcej, w niektórych okolicznościach mogą nawet zwiększyć zużycie paliwa i nie przynoszą przy tym żadnych znaczących korzyści ekonomicznych.

Wszystkie alternatywne rozwiązania napędowe, takie jak ciekły lub sprężony gaz ziemny, ogniwa paliwowe, układy spalinowo-elektryczne lub napęd całkowicie elektryczny, wymagają dokonania poważnych i kosztownych zmian w maszynowni, przez co ich wprowadzanie jest nieopłacalne. Analiza decyzji podejmowanych przez właścicieli statków sugeruje też, że obecnie nie istnieje żadne uniwersalne rozwiązanie modernizacyjne nadające się do każdej jednostki śródlądowej.

Dowodzi to konieczności indywidualnego badania każdej jednostki i warunków jej eksploatacji w celu poprawiania osiągów. Ponieważ każdy statek ma inną konstrukcję i profil operacyjny, nie istnieje żadne uniwersalne rozwiązanie sprawdzające się dla każdej jednostki.

Opracowano zatem wytyczne dla właścicieli statków rozważających modernizację jednostek, publikując zalecenia w formacie łatwo dostępnym dla armatorów i właścicieli. W zaleceniach uwzględniono ulepszenia hydrodynamiczne, zwiększanie efektywności eksploatacji, zasilanie jednostki i jej silników, strukturę i masę jednostki oraz nowe skale i usługi.

Projekt MOVE IT! wykazał, że modernizowanie śródlądowych jednostek towarowych wymaga indywidualnego podejścia uwzględniającego zarówno wykonalność ekonomiczną, jak i wpływ na środowisko. Wskazano też na konieczność stworzenia opłacalnych narzędzi obliczeniowych niezbędnych do prowadzenia różnego rodzaju analiz podczas oceny dostępnych opcji.

Wyniki projektu będą cenne dla przedsiębiorstw transportowych, dostawców usług logistycznych, społeczeństwa i ustawodawców.

Powiązane informacje

Tematy

Transport

Słowa kluczowe

Śródlądowy transport wodny, możliwości modernizacji, sektor kontenerów, jednostki towarowe, transport towarowy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę