Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Ogólnoeuropejska strategia na rzecz zdrowia dzieci

Uczestnicy finansowanego przez UE programu na rzecz poprawy zdrowia dzieci w całej Europie zalecili ustanowienie europejskiej kohorty urodzeniowej (EBC) w oparciu o dane pochodzące z aktualnych i wcześniejszych badań. Działania te prowadzone są w oparciu o szeroko zakrojone badania mające na celu takie koordynowanie kohort matek i dzieci, aby wyniki badań były bardziej przydatne przy kreowaniu polityki.
Ogólnoeuropejska strategia na rzecz zdrowia dzieci
Uczestnicy projektu 'Developing a child cohort research strategy for Europe' (CHICOS) ustalili, że ponad 70 europejskich badań na kohortach urodzeniowych aktywnie gromadzi informacje na temat chorób dziecięcych I ich przyczyn na ponad 500 tys. Rodziców I dzieci. Wśród nich znajdują się informacje o wadze po urodzeniu, astmie, alergiach, nowotworach dziecięcych, nierównościach społecznych oraz ryzykownych zachowaniach, takich jak palenie czy spożywanie alkoholu.

Zidentyfikowano także szereg luk dotyczących między innymi braku danych z Europy Wschodniej I Południowej oraz informacji na temat mniejszościowych grup etnicznych. Ograniczone są także badania polegające na monitorowaniu procesu dorastania dzieci, brak jest również porównywalnych wyników na temat rozwoju neuropsychologicznego, odżywiania I aktywności fizycznej w różnych regionach Europy.

Niektóre z tych luk udało się wyeliminować, tak jak w przypadku pewnych badań genetycznych, dotyczących zanieczyszczenia powietrza oraz astmy, dzięki standaryzacji danych rozpoczętej w ramach projektu CHICOS. W ten sposób projekt dowiódł, że możliwa jest koordynacja informacji pochodzących z kohort I że pomoże ona przełożyć odkrycia naukowe na lepsze polityki ochrony zdrowia dzieci.

Badacze są zdania, że należy utworzyć stałe, ogólnoeuropejskie repozytorium najważniejszych statystyk dotyczących zdrowia dzieci I czynników na nie wpływających. Omawiana kohorta EBC, która ma być oparta na nowych, jak I istniejących kohortach, umożliwi monitorowanie stanu zdrowia I będzie stanowić podstawę dla nowych badań.

EBC powinna także obejmować nowe badania z udziałem aktualnie rzadziej analizowanych grup populacji. Ponadto, powinna łączyć wszystkie kohorty, rejestry I inne odnośne dane oraz integrować rozpowszechnianie wiedzy, zaangażowanie społeczne I tworzenie polityki.

Dzięki omawianym zaleceniom, projekt CHICOS wnosi ogromny wkład w tworzenie jednolitej strategii na rzecz badań na kohortach urodzeniowych w Europie na najbliższe 15 lat. Ułatwia także wymianę informacji między naukowcami, społeczeństwem I decydentami, co powinno przełożyć się na lepszą jakość interwencji w zakresie zdrowia publicznego.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę