Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Ocalenie naszych słodkowodnych gatunków

Słodkowodne zbiorniki należą do najbogatszych ekosystemów na świecie, ale bogactwo występujących w nich gatunków jest niszczone jeszcze szybciej, niż ma to miejsce w przypadku mórz czy lądów. W odpowiedzi na to zagrożenie finansowany ze środków UE projekt zaowocował opracowaniem platformy wiedzy, która pomoże w określeniu priorytetów dla aktualnych i przyszłych planów ochrony.
Ocalenie naszych słodkowodnych gatunków
Inicjatywa "Biodiversity of freshwater ecosystems: Status, trends, pressures, and conservation priorities" (BIOFRESH) była pierwszym poważnym międzynarodowym projektem poświęconym bezpośrednio bioróżnorodności zbiorników słodkiej wody. Kluczowym produktem projektu był portal danych związanych z bioróżnorodnością zbiorników słodkowodnych, stanowiący podstawowe źródło otwartego dostępu do danych o bioróżnorodności, modeli komputerowych i narzędzi analitycznych. Pozyskując dane z portalu, naukowcy i planiści mogą badać sposoby, w jakie fauna i flora zbiorników słodkowodnych reaguje na globalne, europejskie i lokalne presje środowiskowe.

Drugim poważnym osiągnięciem projektu był internetowy Globalny Atlas Bioróżnorodności Wód Słodkich, który obejmuje ponad 100 map tematycznych, głównie w skali globalnej. Atlas ten zapewnia prawodawcom, podmiotom zarządzającym zasobami wodnymi i naukowcom otwarty dostęp i interaktywną bramę do kluczowych informacji geograficznych i danych przestrzennych związanych z bioróżnorodnością słodkich wód w różnych skalach za pośrednictwem Internetu. Stanowi też zasób zapewniający lepszy proces podejmowania decyzji opartych na dowodach w zakresie polityki wodnej, nauki i zarządzania.

Uczestnicy projektu BIOFRESH zidentyfikowali również kluczowe obszary bioróżnorodności (KBA) zaprojektowane jako optymalna sieć mająca na celu wypełnienie luk w ochronie terenów, które tego wymagają. Ponadto zespół opracował strefę informacji, korzystając z olbrzymiego zbioru zasobów w celu wspierania polityki badawczej i edukacji oraz informowania ogółu społeczeństwa.

Platforma informacyjna projektu BIOFRESH stanowi ważny i dynamiczny zasób wiedzy dla osób zainteresowanych bioróżnorodnością słodkich wód. Zrealizowane prace przyczynią się do zrozumienia przez nas sposobów, w jakie przyszłe presje klimatyczne i społeczno-gospodarcze wpłyną na ogólnoświatowe, europejskie i lokalne reakcje zachodzące w środowisku słodkowodnym.

Osiągnięcia i ustalenia będące owocem projektu zostaną wykorzystane do uświadomienia ludziom roli i piękna różnych form życia zamieszkujących nasze rzeki, stawy i jeziora. Ponadto będą one stanowiły cenny zasób wiedzy dla twórców polityk, pomagając im w podejmowaniu decyzji opartych na najlepszych dostępnych dowodach.

Prace zrealizowane w ramach projektu BIOFRESH zapewnią również wsparcie dla włączenia bioróżnorodności słodkich wód do umów środowiskowych i instrumentów polityki. Należy do nich dyrektywa siedliskowa UE, Międzyrządowa Platforma w sprawie Różnorodności Biologicznej i Funkcjonowania Ekosystemów (IPBES) oraz ramowa dyrektywa wodna (WFD).

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Słodka woda, ekosystemy, ochrona, bioróżnorodność, presje środowiskowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę