Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Umocnienie współpracy z nowymi podmiotami badawczymi w dziedzinie rozszczepienia jądra atomowego

Nowe państwa członkowskie reprezentują w dużym stopniu niewykorzystany potencjał badawczo-rozwojowy w dziedzinie technologii pozyskiwania energii jądrowej. Dzięki finansowanej przez UE inicjatywie starano się skuteczniej włączyć ich kompetencje do Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom).
Umocnienie współpracy z nowymi podmiotami badawczymi w dziedzinie rozszczepienia jądra atomowego
Poza licznymi inicjatywami UE na rzecz zachęcenia nowych państw członkowskich do udziału w programie Euratom, ich zaangażowanie pozostaje nieznaczne. W kontekście budżetu, zaledwie 5% powiązanych dotacji udzielonych zarówno w szóstym, jak i siódmym programie ramowym (6PR i 7PR) przydzielono tym właśnie państwom.

Konsorcjum reprezentujące instytucje badawcze, realizatorów oraz małe i średnie przedsiębiorstwa z nowych i starych państw członkowskich UE wspólnie podjęło działania, by zaradzić tej sytuacji. Chcąc zwiększyć przyszły udział nowych państw członkowskich w badaniach nad rozszczepieniem jądra atomowego, 15 partnerów zidentyfikowało optymalne, dające się zastosować rozwiązania.

W ramach finansowanego przez UE projektu "New MS linking for an advanced cohesion in Euratom research" (NEWLANCER), podjęli oni trójkierunkową współpracę. Celem ostatecznym było ustanowienie dynamicznej sieci zdolnej do uwolnienia potencjału badawczego każdego z krajów, zwiększenia spójności między instytucjami w nowych państwach członkowskich i usprawnienia współpracy z ośrodkami badawczymi w starych państwach członkowskich.

Sieć NEWLANCER zapewniła wgląd w obecny potencjał badawczy i trudności występujące w nowych krajach członkowskich i zidentyfikowała możliwości w zakresie przyszłych wniosków projektowych. Posłużyły one za punkt startowy do stworzenia planów roboczych mających umocnić współpracę na poziomie regionalnych i zwiększyć spójność programu Euratom.

Sieć, składająca się z 19 krajowych i 5 regionalnych grup eksperckich, stała się pośrednikiem ułatwiającym zarządom instytutów i krajowym organom badawczym dostęp do różnych możliwości finansowania. Z drugiej zaś strony zadbała o to, by opinie doświadczonych naukowców na temat potrzeb i priorytetów badawczych były przekazywane strukturom europejskim kształtującym strategie w dziedzinie energii jądrowej.

Na podstawie ewaluacji historii sukcesu zarówno w nowych, jak i starych państwach członkowskich, konsorcjum NEWLANCER opracowało wytyczne w zakresie dobrych praktyk. Natomiast zalecenia ukazujące odkrycia poczynione w ramach projektu przedstawiono szerokiej grupie podmiotów zainteresowanych intensywniejszą eksploatacją potencjału badawczego.

Projekt NEWLANCER podniósł poziom badań w nowych państwach członkowskich w dziedzinie budowy reaktorów i obniżania radiotoksyczności odpadów. Tym samym zwiększył ogólny potencjał badawczy Europy, przynosząc UE i jej obywatelom ważne korzyści w zakresie czystej, bezpiecznej i zrównoważonej energii.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Badania w dziedzinie rozszczepienia jądra atomowego, nowe państwa członkowskie, energia jądrowa, Euratom, radiotoksyczność
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę