Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

EDUMIGROM — Wynik w skrócie

Project ID: 217384
Źródło dofinansowania: FP7-SSH

W kierunku lepszej polityki względem młodzieży z mniejszości etnicznych

Badacze europejscy zajęli się badaniem sposobu, w jaki różnice wykształcenia wynikające z pochodzenia etnicznego wpływają na perspektywy życiowe młodzieży z mniejszości etnicznych w wieloetnicznych środowiskach miejskich. Początkowym założeniem było lepsze zrozumienie sposobu, w jaki systemy, polityki, praktyki i doświadczenia w zakresie edukacji w różnych modelach socjalnych przyczyniają się do wyobcowania mniejszości.
W kierunku lepszej polityki względem młodzieży z mniejszości etnicznych
Finansowany ze środków UE projekt 'Ethnic differences in education and diverging prospects for urban youth in an enlarged Europe' (EDUMIGROM) zrealizowano w trzech fazach, stosując jakościowe I ilościowe metody badań. W ramach obszernego zestawu celów prowadzono badania nad różnicami edukacyjnymi wynikającymi z pochodzenia etnicznego, mechanizmem generowania charakterystycznych praktyk szkolnictwa w wyniku interakcji w wieloetnicznych społecznościach miejskich oraz kształtowaniem dyskursów, prawidłowości I realizacji formowania się tożsamości wśród młodzieży przez praktyki szkolnictwa.

Badacze przeprowadzili też analizę porównawczą roli praktyk edukacyjnych I kształtowania się tożsamości na poczucie przynależności obywatelskiej. Ostatnim celem było wykorzystanie wiedzy wygenerowanej w powyższych obszarach do sformułowania opartych na faktach rekomendacji strategicznych w zakresie wykorzystania edukacji do promowania włączenia społecznego często marginalizowanej młodzieży z mniejszości etnicznych.

Prace projektowe przyniosły obfitość informacji I poszerzyły wiedzę na temat roli szkół jako miejsc kształcenia I socjalizacji, ale również na temat świadectw niesprawiedliwego traktowania, dyskryminacji I alienowania. Wyniki badań dostarczyły też informacji o modelach tożsamości I strategiach kształtowania się tożsamości, przejawach mentalności getta, dumie z przynależności etnicznej (lub religijnej), wykluczeniu I tendencjach asymilacyjnych (kosmopolitycznych).

Z badań projektu EDUMIGROM wyłania się niezbyt optymistyczny obraz życia, możliwości I przyszłych perspektyw europejskich nastolatków z mniejszości etnicznych. Wyniki wykazały, że obecne systemy szkolnictwa podtrzymują czy wręcz powodują nierówności w dostępie do wysokiej jakości edukacji. Dodatkowo wykazują one tendencję do pogarszania wyników ze względów kulturowych, tym samym utrudniając postępy I pogarszając perspektywy na przyszłość. Na przykład młodzież pochodząca w drugiej generacji ze środowisk migrantów I Romów jest piętnowana określeniami o charakterze pejoratywnym ze względu na postrzeganą "inność".

Metodologie, podejścia, innowacje badawcze I lekcje porównawcze opracowane w toku projektu mogą jednak walnie przyczynić się do wytworzenia wiedzy opartej na faktach w kluczowych obszarach formułowania polityki. Ulepszenie polityki edukacyjnej I polityki względem młodzieży oraz promowanie inkluzji społecznej I przeciwdziałanie dyskryminacji może mieć pozytywny wpływ na społeczności lokalne, społeczeństwo obywatelskie, środowiska akademickie, społeczność naukową I zwykłych obywateli. Prace projektu EDUMIGROM mogą zatem wnieść istotny wkład w formułowanie polityki na poziomie krajowym I europejskim.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę