Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Udoskonalone narzędzia optymalizują ocenę wpływu polityki

Oceny wpływu (IA) mogą potencjalnie przyczynić się do umocnienia zrównoważonego rozwoju oraz umożliwić dokumentowanie opartych na fachowej wiedzy polityk. Celem pewnej unijnej inicjatywy było wykorzystanie pełnego potencjału wielu narzędzi, które pomagają w prowadzeniu IA, ale nie są w sposób wystarczający wykorzystywane przez prawodawców.
Udoskonalone narzędzia optymalizują ocenę wpływu polityki
Finansowany ze środków UE projekt LIAISE (Linking impact assessment instruments to sustainability expertise) miał na celu ustalenie, dlaczego narzędzia IA nie są efektywnie wykorzystywane, oraz stworzenie ogólnodostępnego zestawu narzędzi IA, odpowiadającego na potrzeby naukowców, jak i praktyków, jak również opracowanie wspólnego planu badań.

Prace rozpoczęto od nawiązania kontaktu z praktykami IA, organizacji warsztatów, zidentyfikowania i przeanalizowania wymagań użytkowników oraz zebrania opinii użytkowników. Wyniki analizy interesariuszy wskazały na konieczność dokładniejszego poznania oraz zacieśnienia współpracy między naukowcami zajmującymi się modelowaniem oraz tych specjalizujących się w naukach politycznych i społecznych. Analiza ta pozwoliła na poznanie koncepcji i ról metod i narzędzi IA w procesie tworzenia polityki, a także zrozumienie, że zawartości merytorycznej danej metody czy narzędzia IA nie powinno się oddzielać od ich kontekstu politycznego. W rezultacie ważnym przedmiotem badań były role i obowiązki badaczy i prawodawców w procesie tworzenia polityki, proces wymiany wiedzy oraz sposoby wspierania tych działań w ramach "skontekstualizowanej wiedzy i informacji".

Opracowano kilka narzędzi pomagających w takiej kontekstualizacji. LIAISE KIT, internetowa platforma służąca wymianie wiedzy i kontaktom społeczności, umożliwia dostęp do wiedzy naukowej na temat IA w kontekście zrównoważonego rozwoju oraz stanowi forum wymiany aktualnych informacji i współpracy nad kwestiami dotyczącymi IA. Przygotowano wspólny plan działań w zakresie strategicznych narzędzi i metod IA oraz opracowano nowe narzędzia IA. Wspierano również strategiczny dialog między praktykami IA a badaczami różnych dyscyplin. Ponadto zespół opracował programy szkoleń dla młodych badaczy, prawodawców i praktyków IA.

Partnerzy projektu chcą wykorzystać te rezultaty do przekształcenia LIAISE we wspólnoty praktyków (CoP) w dziedzinie badań nad IA i zrównoważonego rozwoju. CoP będzie składać się z multidyscyplinarnej sieci badaczy i organizacji badawczych, przyczyniających się do rozwoju oceny wpływu polityki prawodawstwa zmierzającego do zaspokojenia potrzeb społecznych w ramach zrównoważonego rozwoju. W tym celu przygotowano i zatwierdzono plan wdrażania i biznesplan.

Efektem projektu LIAISE będzie udoskonalenie polityk oraz zwiększenie stabilności sieci IA. Inicjatywa pomoże też w wyznaczeniu lepszych celów oraz będzie inspiracją dla dalszych wysokiej klasy badań nad IA.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Ocena wpływu polityki, ocena wpływu, zrównoważony rozwój, prawodawstwo, wiedza skontekstualizowana, podejście interdyscyplinarne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę