Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

GLOBAL-IQ — Wynik w skrócie

Project ID: 266992
Źródło dofinansowania: FP7-SSH
Kraj: Francja

Skuteczne ocenianie wpływu socjoekonomicznego globalnych zmian

Na całym świecie trwają doniosłe transformacje społeczne, gospodarcze i środowiskowe. Jedna z inicjatyw UE zajęła się oceną wpływu socjoekonomicznego tych globalnych zmian na rolnictwo, leśnictwo, energetykę, transport, rynek pracy, zdrowie, migracje ludności, konkurencyjność i handel w Europie.
Skuteczne ocenianie wpływu socjoekonomicznego globalnych zmian
Finansowany ze środków UE projekt GLOBAL-IQ (Impacts quantification of global changes) wykorzystał zebrane informacje do określenia strategii adaptacji i ograniczania skutków globalnych zmian. Szczególną uwagę poświęcono zmianom w dziedzinach klimatu, demografii i rynku pracy. Partnerzy projektu zastosowali metody analizy ilościowej i modelowania do oszacowania kosztów i korzyści ekonomicznych związanych z globalnymi zmianami.

Dokonano też przeglądu aktualnej wiedzy na temat globalnych trendów, czynników będących motorami zmian, niepewności oraz zależności między demografią, gospodarką, środowiskiem i zasobami (klimatem, ziemią i wodą). Oprócz tego przeprowadzono analizy takich zagadnień, jak zanieczyszczenie powietrza, mikroprodukcja energii odnawialnej przez gospodarstwa domowe oraz ograniczanie emisji w krajach rozwijających się.

W zastosowaniu do tych kluczowych obszarów poszerzano i ulepszano narzędzia modelowania poprzez badanie wpływu socjoekonomicznego globalnych zmian i określania odpowiednich strategii adaptacji.

Aby ustalić oddziaływanie różnych zmian, porównywano różne scenariusze wpływu socjoekonomicznego globalnych zmian na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym. Badacze posłużyli się modelami ekonomicznymi w celu obliczenia łącznego kosztu różnych kombinacji zmian globalnych.

Zdefiniowano transformacje socjoekonomiczne zachodzące w dziedzinach rolnictwa, leśnictwa, energetyki, transportu, infrastruktury i turystyki. Pozwoliło to uczestnikom projektu zidentyfikować optymalną kombinację strategii łagodzenia skutków i adaptacji, a docelowo ocenić całkowity koszt przystosowania się do globalnych zmian.

Opracowano też nowatorskie teorie ryzyka i niejednoznaczności oraz przetestowano je z użyciem ulepszonych narzędzi do modelowania. Nowe teorie będą wspomagać zainteresowanych badaczy w procesach analizowania polityk łagodzenia zmian globalnych i przystosowywania się do nich.

Projekt GLOBAL-IQ pozwolił uzyskać pilnie potrzebny wgląd we wpływ wzajemnie powiązanych zmian globalnych zachodzących w UE i poza jej granicami oraz określić narzędzia polityczne, które pozwolą w optymalny sposób nad nimi zapanować.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Wpływ socjoekonomiczny, zmiany globalne, adaptacja i łagodzenie skutków, modele ekonomiczne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę