Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

REPOPA — Wynik w skrócie

Project ID: 281532
Źródło dofinansowania: FP7-HEALTH
Kraj: Dania
Dziedzina: Zdrowie

Promowanie aktywności fizycznej poprzez odpowiednią politykę

Choć nie brakuje polityk dotyczących aktywności fizycznej, bardzo niewiele wiadomo o powiązaniach między badaniami a kształtowaniem polityki w tym zakresie. Uczestnicy jednej z inicjatyw UE pracowali nad włączeniem wiedzy naukowej do procesów kształtowania realnych polityk promujących aktywność fizyczną na rzecz poprawy zdrowia (HEPA).
Promowanie aktywności fizycznej poprzez odpowiednią politykę
Finansowany ze środków UE projekt REPOPA (Research into policy to enhance physical activity) miał na celu urzeczywistnienie wizji kształtowania polityki HEPA. Uczestnicy projektu REPOPA podjęli współpracę z prawodawcami, aby określić najlepsze metody współtworzenia polityk, uwzględniającego dowody naukowe. Wykorzystując podejście polegające na kształtowaniu polityki w oparciu o dowody, zespół określił kwestie pomagające naukowcom we wspieraniu prawodawców.

Aby ocenić wykorzystanie dowodów naukowych, zespół przeanalizował 20 krajowych, regionalnych i lokalnych dokumentów dotyczących polityki HEPA i przeprowadził 79 wywiadów z interesariuszami z 6 krajów europejskich. Następnie zidentyfikowano czynniki wspierające i hamujące procesy podejmowania decyzji opartego na dowodach naukowych.

Programy gier politycznych przeprowadzone w Danii, Holandii i Rumunii wykazały, że możliwe jest stworzenie uogólnionej gry opartej na analizach systemowych w trzech różnych krajach UE. Możliwe jest też wykorzystanie tej konkretnej gry do zainicjowania ulepszeń procesu formułowania w różnych krajach UE polityki międzysektorowej i wielosektorowej.

W siedmiu miejscowościach w Danii, Holandii i we Włoszech zorganizowano dopasowane do indywidualnych potrzeb interwencje w postaci warsztatów i doradztwa. Interwencje wykazały, że podejście mentorskie skutecznie wspomaga współdziałanie międzysektorowe w zakresie uwzględniania wyników badań w formułowaniu polityki HEPA.

Na podstawie analiz polityk i przeprowadzonych interwencji zorganizowano w sześciu krajach UE międzynarodowe badanie Delphi, w ramach którego przetestowano i zweryfikowano wskaźniki kształtowania polityki na podstawie dowodów naukowych. Zespół REPOPA pomógł w opracowaniu krajowych platform poświęconych kształtowaniu polityki na podstawie dowodów oraz w tworzeniu raportów dotyczących polityki. Przeprowadzono też ankietę dotyczącą zdolności i kompetencji komunikacyjnych wśród prawodawców i naukowców w krajach europejskich i państwach spoza kontynentu.

Innym ważnym rezultatem prac jest stworzenie internetowej platformy łączącej krajowe platformy poświęcone kształtowaniu polityki na podstawie dowodów naukowych w kontekście aktywności fizycznej. Wnioski te mogą zostać w dalszej perspektywie przeniesione na grunt innych dziedzin kształtowania polityki. Tymczasem wszelkie nowe polityki będące owocem omawianych prac z pewnością przyczynią się do poprawy stanu zdrowia i kondycji fizycznej Europejczyków.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Aktywność fizyczna, kształtowanie polityki, REPOPA, oparte na dowodach kształtowanie polityki, interwencje związane z nadzorem
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę