Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

EUIMA — Wynik w skrócie

Project ID: 250442
Źródło dofinansowania: FP7-SIS
Kraj: Belgia

Europejskie uczelnie patrzą w przyszłość

Europejskie uniwersytety potrzebują różnych mechanizmów, aby utrzymać pozycję jednego z najważniejszych interesariuszy Europejskiej Przestrzeni Badawczej (EPB). W ramach projektu finansowanego ze środków UE powstały ramy wspierające modernizację europejskich uczelni wyższych.
Europejskie uczelnie patrzą w przyszłość
Stabilność finansowania uczelni, zarządzanie środkami finansowymi oraz szacowanie całkowitych kosztów stanowią jeden z podstawowych elementów europejskich planów dotyczących modernizacji uniwersytetów. Kolejnym elementem jest przejrzystość i odpowiedniość narzędzi pomiarowych używanych do oceny badań prowadzonych na uniwersytetach, ponieważ parametry te odzwierciedlają różnorodność misji, jakimi kierują się uczelnie.

Uczestnicy projektu EUIMA zajęli się tymi dwoma kwestiami, starając się określić, w jaki sposób można by dalej rozwijać zasoby ludzkie i zarządzanie na uniwersytetach. Założenie jest takie, że postępy w tych dziedzinach spowodują ostatecznie zwiększenie atrakcyjności pracy na uczelni.

EUIMA oznacza "European Universities Implementing their Modernisation Agenda" — europejskie uczelnie realizujące swoje plany modernizacyjne. Projekt EUIMA powstał, aby wspierać działania uczelni dotyczące stabilności finansowania, zarządzania środkami finansowymi oraz tworzenia kosztorysów. Przyglądano się także przejrzystości i odpowiedniości narzędzi oceny badań prowadzonych na uniwersytetach.

Uczestnicy inicjatywy EUIMA pomagali uczelniom dokładniej określać pełne koszty realizacji projektów i działań, a także określili, jakie działania są potrzebne do szacowania kosztów całkowitych. Chodzi tu na przykład o reformy poszerzające niezależność finansową i wsparcie edukacyjne w formie szkoleń dla pracowników.

Jeśli chodzi o wspólne badania, wyniki warsztatów i studiów przypadków pokazują, że możliwa jest harmonizacja głównych celów i długoterminowych działań badawczych między uczelniami. Partnerzy naukowi i biznesowi określili nowe sposoby oceny współpracy badawczej w ramach pięciu obszarów tematycznych. Są to: wspólne procesy badawcze, konkurencyjność i wzrost gospodarczy, usługi specjalistyczne, zasoby ludzkie oraz stabilność współpracy.

Realizacja projektu przypadała na lata 2010–2012 i zbiegła się z przygotowaniami programu Horyzont 2020. Horyzont 2020 to przyjęte przez Komisję Europejską wspólne ramy strategiczne dotyczące finansowania badań i innowacji na lata 2014–2020. Wyniki projektu zostały wykorzystane w różnych konsultacjach z interesariuszami, będących podstawą dla tworzonych polityk.

Prace prowadzony w ramach projektu EUIMA będą nadal wspierać działania Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów. Dzięki temu wywrą długotrwały pozytywny wpływ na współpracę między uczelniami oraz firmami i innymi partnerami zewnętrznymi. Pomogą też uczelniom w uzyskaniu stabilnego finansowania, a także w rozwoju kadry, przyczyniając się do realizacji planów modernizacji europejskich uniwersytetów.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Uniwersytety europejskie, finansowanie, szacowanie całkowitych kosztów, plan modernizacji, narzędzia pomiarowe, współpraca badawcza, zasoby ludzkie, wsparcie edukacyjne, samodzielność finansowa
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę