Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

EURISLAM — Wynik w skrócie

Project ID: 215863
Źródło dofinansowania: FP7-SSH

Polityka integracji muzułmanów w UE

W ramach ostatnich badań przeanalizowano różnice i podobieństwa, na poziomie międzynarodowym, w podejściach do kulturowej integracji imigrantów, w szczególności muzułmanów. Naukowcy zbadali, w jaki sposób różne tradycje w sferze tożsamości narodowej, obywatelstwa czy stosunków państwo-kościół wpłynęły na wnikanie islamu do europejskich państw przyjmujących imigrantów.
Polityka integracji muzułmanów w UE
Z pomocą funduszy UE, w ramach projektu EURISLAM , zajęto się konsekwencjami wspomnianych różnic w podejściu państw goszczących. Jako cel przyjęto określenie, w jaki sposób różnice te wpływają na schematy dystansu kulturowego i interakcję między muzułmańskimi imigrantami (i ich potomkami) a społeczeństwem kraju przyjmującego. Badaniem objęto Belgię, Francję, Holandię, Niemcy, Szwajcarię i Zjednoczone Królestwo.

Dzięki projektowi EURISLAM oceniono, jak różne tradycje wpływały na debatę publiczną o islamie w ciągu ostatniej dekady w Europie. Wyniki badań rzuciły nowe światło na sposoby, jakimi państwa europejskie radzą sobie z różnicami na tle religijnym i kulturowym oraz na rozbieżności w zakresie i naturze debat publicznych na poziomach krajowych i europejskim.

Uczestnicy projektu skupili się na interakcji między zmiennymi na poziomie makro i krajowym (np. obywatelstwo i polityka kulturalna) oraz zmiennymi na poziomie mikro i indywidualnym (np. poczucie akceptacji i pojęcie dystansu kulturowego). Różnice w pojęciach tożsamości narodowej, obywatelstwa i stosunków państwo-kościół odbiera się jako kluczowy aspekt odczuwania dystansu kulturowego oraz interakcji między muzułmanami a społeczeństwem kraju ich przyjmującego.

Działania badawcze w ramach projektu EURISLAM zaowocowały bogactwem informacji o tożsamości religijnej i etnicznej, językach, odczuwalnym dystansie kulturowym, powiązaniach, muzułmanach i debatach w mediach. Analizy powyższych oraz innych zagadnień pozwoliły na uzyskanie znaczącego wglądu w integrację społeczno-kulturową muzułmanów w Europie. Dzięki badaniom wyszczególniono grupę stałych czynników umożliwiających zrozumienie obecnego stanu rzeczy. Do czynników zaliczyć można poziom wykształcenia, pozycję na rynku pracy, identyfikację religijną i wyrównywanie kapitału społecznego.

Zagadnienie integracji jest tematem dominującym, kształtuje ono debaty publiczne o muzułmanach i islamie. Do głównych zagadnień zalicza się wolności religijne i problemy społeczne mniejszości, dlatego kwestie dotyczące muzułmanów w Europie są mocno powiązane ze specyfiką i tradycjami danego kraju, natomiast kwestie ponadnarodowe spychane są w debacie o integracji na drugi plan.

W celu polepszenia stosunków, w ramach projektu EURISLAM przedstawiono kilka zaleceń dotyczących prowadzonej polityki. Odnoszą się one do zwiększenia wsparcia na poziomach krajowych; wskazują, jak ważną rolę w ułatwianiu integracji odgrywają obywatelskie, zawodowe i inne organizacje; zalecają zmianę w przedstawianiu relacji w mediach, polegającą na odejściu od skupiania uwagi wyłącznie na wydarzeniach dramatycznych. Zalecono również rozwój polityki promowania integracji społeczno-kulturowej muzułmanów pochodzenia europejskiego, ze szczególnym uwzględnieniem cech indywidualnych, takich jak wykształcenie, pozycja na rynku pracy i wyrównywanie kapitału społecznego.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę