Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Pełniejsze zrozumienie wiecznej zmarzliny

Unijna inicjatywa pozwoliła lepiej wyjaśnić interakcje pomiędzy globalnym systemem klimatycznym a zamarzniętym gruntem.
Pełniejsze zrozumienie wiecznej zmarzliny
Około jedną czwartą obszaru północnej półkuli stanowi wieczna zmarzlina — trwale zamarznięty grunt. Za sprawą zmian klimatu materia organiczna, obecnie zamarznięta w wiecznej zmarzlinie, zaczyna się rozkładać, uwalniając do atmosfery gazy cieplarniane. Zjawisko to, określane mianem "sprzężenia zwrotnego wiecznej zmarzliny" (permafrost carbon feedback), może mieć potencjalnie negatywny wpływ na globalną zmianę klimatu.

Aby rozwiązać ten problem, uczestnicy finansowanego przez UE projektu PAGE21 (Changing permafrost in the Arctic and its global effects in the 21st century) zebrali wiedzę na temat fizycznych i biogeochemicznych procesów na obszarach wiecznej zmarzliny i włączyli ją w globalne modele powierzchni lądów w celu uzyskania dokładniejszych scenariuszy globalnego ocieplenia.

Partnerzy projektu przeprowadzili serie działań monitoringowych, aby lepiej poznać kluczowe parametry i procesy związane z zasobami węgla i azotu w arktycznej wiecznej zmarzlinie. Zbadano odmarzanie wiecznej zmarzliny, osiadanie gruntu, erozję termokrasu i wydostawanie się do atmosfery gazów cieplarnianych. Następnie oszacowano ilości kontynentalnych zasobów węgla i azotu na północnych szerokościach geograficznych. Analizy bazowały na kilku badaniach terenowych szerokiego zakresu stref bioklimatycznych i wiecznej zmarzliny okołobiegunowych obszarów Arktyki, tj. Europy, Grenlandii, Północnej Ameryki i Rosji.

Zespół projektu PAGE21 włączał następnie dodatkowe procesy, związane z wieczną zmarzliną, w globalne modele powierzchni lądów. Te ulepszone modele wykorzystano do ewaluacji zamian dynamiki wiecznej zmarzliny i jej wpływu na globalny klimat w modelach offline i online.

Odkrycia pokazują, że ilość węgla uwolniona z wiecznej zmarzliny od początku nowego tysiąclecia możne nie być tak duża, jak poprzednio sądzono. Jednakże naukowcy odkryli, że ta utrata węgla będzie trwała przez wieki jako wynik globalnego ocieplenia. Doprowadzi to do poważnej degradacji ekosystemów wiecznej zmarzliny i dużych strat uprzednio zamrożonego węgla.

Wyniki projektu PAGE21 pozwolą lepiej zrozumieć procesy i parametry wpływające na rozmarzanie wiecznej zmarzliny. Ponadto uczestnicy projektu PAGE21 ulepszyli modele klimatyczne, które obecnie obejmują różne procesy dotyczące wiecznej zmarzliny, aby dokładniej przewidywać podatność arktycznej wiecznej zmarzliny na zmiany klimatu.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Wieczna zmarzlina, zmiany klimatyczne, PAGE21, Arktyka, węgiel
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę