Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

PROSPAWN — Wynik w skrócie

Project ID: 232305
Źródło dofinansowania: FP7-SME

Industrializacja europejskiej akwakultury

Wzrost liczebności populacji spowodowany rozwojem rolnictwa wywołał zwiększone zapotrzebowanie na żywność pochodzenia zwierzęcego, w tym ryb, lecz niestety ich zasoby na wolności się kurczą. Zespół finansowanego przez UE projektu prowadził prace nad poprawą jakości i wydajności produkcji kilku gatunków ryb w hodowlach ryb.
Industrializacja europejskiej akwakultury
Obecnie w hodowlach ryb wskaźnik zapłodnień jest niższy niż 50%, a przeżywalność embrionów i młodych osobników jest niska. Zespół projektu PROSPAWN zbadał szereg czynników, mogących mieć wpływ na hodowle ryb w szerokiej skali. Zbadano szczegółowo takie zagadnienia, jak czynniki środowiskowe oraz warunki hodowli płastugi i ryb dorszowatych.

Zespół projektu PROSPAWN opracował i poddał ocenie dwa typy systemów hodowli stada rozpłodowego: gniazdo rozpłodowe (w przypadku płastugi) oraz systemy płytkich torów wodnych w przypadku ryb dorszowatych. Pomyślnie opracowano protokoły służące do oceny optymalności warunków środowiska oraz do minimalizacji zakłóceń w odniesieniu do wybranych gatunków płastug i ryb dorszowatych, a wszystko to miało na celu pobudzenie naturalnego rozmnażania w tych stadach rozpłodowych. Próby z gniazdem rozpłodowym halibuta i turbota nie wykazały żadnych korzystnych efektów w aspekcie produkcji jaj czy naturalnego rozmnażania, co utwierdziło badaczy w przekonaniu, że ta metoda nie jest ekonomicznie opłacalna.

Modyfikujące zachowanie systemy płytkich torów wodnych wykazały znaczny potencjał produkcyjny w przypadku odmian morlesza. Elastyczność konstrukcji systemów płytkich torów wodnych umożliwia szybkie i łatwe zbieranie jaj, a także monitorowanie stada rozpłodowego. Przed rozpoczęciem produkcji komercyjnej należy jednak rozwiązać takie kwestie, jak wysokość kosztów związanych z systemem recyrkulacji wody w systemach płytkich torów wodnych.

Zespół projektu PROSPAWN podjął również próbę odtworzenia naturalnego środowiska określonych gatunków oraz ocenił wpływ światła, temperatury i hałasu na przebieg tarła. Co zaskakujące, zmiany cyklu świetlnego (oświetlenia) nie wywierały negatywnego wpływu na tarło soli senegalskiej, ale czas występowania tarła może świadczyć o tym, że znaczącą rolę odgrywa temperatura. Wystawienie na działanie dźwięków wywarło negatywny wpływ na liczbę jaj i larw w stadzie rozpłodowym dorsza atlantyckiego.

Opracowano narzędzie do zautomatyzowanej oceny jakości jaj o nazwie EQuaP oraz kryteria obiektywnej oceny blastomerów, które umożliwiają przewidywanie wylęgania oraz jakości z dużym prawdopodobieństwem. Wyniki projektu były rozpowszechniane podczas dwóch warsztatów dotyczących stada rozpłodowego, co zaowocowało 17 recenzjami i publikacjami w poczytnych publikacjach.

Ogólnie działania te pomogą w opracowaniu wytycznych optymalizacji planów hodowli poszczególnych gatunków oraz w minimalizacji inwestowania w nieoptymalne partie jaj. Powinno to wzmocnić europejską branżę akwakultury, dzięki zrównoważonemu zarządzaniu stadami rozpłodowymi ważnych z komercyjnego punktu widzenia gatunków hodowlanych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę