Skip to main content

Cities speeding up the integration of hydrogen buses in public fleets

Article Category

Article available in the folowing languages:

Promowanie czystych technologii dla autobusów

Ogniwa paliwowe stają się atrakcyjnymi źródłami zasilania pojazdów. Zespół jednego z projektów finansowanych ze środków UE stara się zmniejszyć koszt autobusów napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi (FCH) przy jednoczesnym zwiększaniu ich niezawodności i dostępności w całej Europie.

Technologie przemysłowe

Unia Europejska dąży do redukcji emisji gazów cieplarnianych, a transport stanowi ważny filar wielu skupiających się na tym programów. W miarę udoskonalania technologii, autobusy FCH przynoszą korzyści nie tylko dla środowiska, ale również dla gospodarki. Po zakończonych sukcesem prezentacjach autobusów FCH, kilka miast zdecydowało się na wymianę autobusów napędzanych konwencjonalnie na napędzane hybrydowymi ogniwami paliwowymi. Naukowcy uczestniczący w finansowanym przez UE projekcie "Cities speeding up the integration of hydrogen buses in public fleets" (HIGH V.LO-CITY) ułatwiają te zmiany. Projekt kładzie nacisk na zademonstrowanie użyteczności ekonomicznej i technicznej autobusów FCH oraz inteligentnych rozwiązań infrastrukturalnych. W projekcie biorą udział główni interesariusze i nowi przedstawiciele przemysłu w trzech istniejących europejskich regionach demonstracyjnych. Celem jest dalsze wdrażanie technologii FCH. Ponadto projekt obejmuje nowatorskie rozwiązania w zakresie zarządzania flotami transportu publicznego, które wymagają wysoce elastycznej infrastruktury tankowania i konserwacji. W ramach projektu HIGH V.LO-CITY zwiększany jest udział autobusów miejskich w taborze trzech lokalizacji demonstracyjnych wraz z ograniczaniem kosztów zaopatrzenia w wodór. W Antwerpii (Belgia) zostanie zaprezentowanych pięć autobusów FCH. Budowana jest w całości nowa infrastruktura wodorowych stacji paliwowych, zdolna wykorzystywać produkt uboczny miejscowego przemysłu chlorowego. W San Remo (Włochy) również zostanie zaprezentowanych pięć autobusów FCH, budowany jest też zakład produkcji wodoru wraz z infrastrukturą stacji paliwowych. Cztery autobusy FCH w Aberdeen będą zasilane wodorem ze zrównoważonego źródła, produkowanym na farmie wiatrowej u wybrzeża Szkocji. W oparciu o dogłębną analizę przyszłych cyklów jazdy i przewidywane zapotrzebowanie energetyczne, w 14 pojazdach testowych zamontowano najnowsze komponenty. Na podstawie znormalizowanych badań drogowych stwierdzono, że autobusy FCH zużywają niemal 50% mniej energii niż autobusy hybrydowe. Oczekuje się, że działania w ramach projektu zwiększą świadomość społeczną na temat autobusów napędzanych wodorem, co ostatecznie przyspieszy ich integrację z flotami transportu publicznego w całej Europie. Zostanie również sporządzona dokumentacja na temat procesów zatwierdzania i certyfikacji pojazdów i infrastruktury.

Słowa kluczowe

Wodór do ogniw paliwowych, autobusy, transport publiczny, autobusy zasilane wodorem, infrastruktura tankowania

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania