Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Współpraca w dziedzinie nauk przyrodniczych

Realizowana od 2011 r. unijna inicjatywa wspiera współpracę między globalnymi infrastrukturami badawczymi z dziedziny nauk przyrodniczych, aby były one bardziej przydatne dla naukowców.
Współpraca w dziedzinie nauk przyrodniczych
Badania związane z ochroną przyrody i bioróżnorodnością coraz powszechniej wykorzystują globalne zbiory danych, co z kolei wymaga silnej infrastruktury badawczej. Ponieważ tego rodzaju badania przekraczają granice państwowe, infrastruktura taka musi być interoperacyjna i stanowić element globalnej sieci.

Finansowany ze środków UE projekt CREATIVE-B (Coordination of research e-infrastructures activities toward an international virtual environment for biodiversity) powstał w celu wypełnienia luk między krajowymi infrastrukturami badawczymi w dziedzinie nauk przyrodniczych. Uczestnicy projektu CREATIVE-B współpracowali z organizacjami z Australii, Brazylii, Chin, RPA i USA, a także ze Światową Siecią Informacji o Bioróżnorodności (GBIF) oraz GEOSS/GEOBON, aby koordynować działanie tych globalnych infrastruktur. W zaangażowaniu szerszych społeczności pomogła wspólna organizacja międzynarodowej konferencji nt. informatyki w dziedzinie bioróżnorodności w 2012 r.

W ramach projektu utworzono grupę interesariuszy wysokiego szczebla, której zadaniem jest dbanie o realizację wspólnego podejścia do finansowania i prowadzenia krajowych infrastruktur badawczych, takich jak centra danych. Grupa przygotowała wspólny plan opracowania międzynarodowych wskaźników bioróżnorodności, promujący interoperacyjność.

W projekcie CREATIVE-B zidentyfikowano bariery dotyczące ogólnoświatowej interoperacyjności oraz przygotowano zalecenia pomagające w ich usuwaniu. Dotyczyły one między innymi poprawy globalnych standardów i jakości danych, a także współużytkowania narzędzi, procedur i innych zasobów technicznych.

Partnerzy projektu opracowali też zalecenia z zakresu interoperacyjności prawnej, między innymi dotyczące przestrzegania zasad "open source" oraz tworzenia wspólnych polityk. Podsumowując, projekt CREATIVE-B przyczyni się do rozwoju owocnych i skutecznych badań z dziedziny nauk przyrodniczych na całym świecie.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Nauki przyrodnicze, infrastruktury badawcze, bioróżnorodność, wskaźniki bioróżnorodności, globalna interoperacyjność
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę