Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowatorskie metody w medycynie sądowej

Techniki badania miejsca popełnienia przestępstwa dla różnych scenariuszy identyfikacji metodami medycyny sądowej wymagają optymalizacji i uspójnienia, aby umożliwić powszechne ich stosowanie przez jednostki laboratoryjne policji w Europie. W ramach jednej z inicjatyw UE wprowadzono zestaw nowatorskich metod, procedur i narzędzi badania miejsca przestępstwa, który pozwoli uzyskać dokładne i wiarygodne wyniki w dowolnym miejscu w Europie.
Nowatorskie metody w medycynie sądowej
Nadrzędnym celem finansowanego ze środków UE projektu MEPROCS (New methodologies and protocols of forensic identification by craniofacial superimposition) było stworzenie wspólnej platformy europejskiej do popularyzacji technik badania miejsca przestępstwa.

Badacze rozpoczęli od szeroko zakrojonego przeglądu metod medycyny sądowej aktualnie używanych do identyfikacji na miejscu przestępstwa, tworząc raport opisujący bieżące procedury, protokoły i narzędzia. Sporządzono też globalną listę użytkowników, badaczy i laboratoriów zajmujących się technikami badania miejsca przestępstwa.

Partnerzy zachęcali też wybrane podmioty do dołączenia do sieci, co zaowocowało poszerzeniem zespołu projektu MEPROCS o sześciu nowych członków. Przyczyniło się to do szybszego wprowadzania wybranych metod identyfikacji na miejscu przestępstwa metodami medycyny sądowej.

Badacze zdefiniowali zestaw standardowych protokołów z myślą o stosowaniu technik badania miejsca przestępstwa również w różnych scenariuszach analiz sądowych, na przykład poszukiwaniu zaginionych osób i zwalczaniu terroryzmu. W tym celu dokonano przeglądu metod badania miejsca przestępstwa, przeprowadzono analizę istniejących zastosowań tych metod i związanych z nimi procedur i protokołów oraz sporządzono listę protokołów identyfikacji dla poszczególnych scenariuszy.

Dla efektywności zdefiniowanych protokołów niezbędna jest niezawodność metod badania miejsca przestępstwa. Dla zapewnienia obiektywnej i nieobciążonej oceny wyników identyfikacji sądowych stworzono metodologię medycyny sądowej.

Połączenie wszystkich wyników umożliwiło stworzenie wspólnej europejskiej platformy standaryzowanych metod nakładania obrazu twarzoczaszki. Na ukończeniu są obecnie prace nad szczegółowym podręcznikiem nakładania obrazu twarzoczaszki, który zostanie udostępniony bezpłatnie w witrynie internetowej projektu.

Prace projektu MEPROCS pozwoliły wprowadzić do medycyny sądowej nowatorskie metody badania złożonych przypadków, które będzie można stosować bez ograniczeń w całej Europie. Badacze i pracownicy terenowi mogą teraz stosować tańsze, szybsze, prostsze i bardziej niezawodne sposoby prawidłowego identyfikowania zwłok.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Medycyna sądowa, miejsce przestępstwa, identyfikacja metodami medycyny sądowej, nakładanie obrazu twarzoczaszki
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę