Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Ogólnoeuropejska inicjatywa na rzecz ograniczania spożycia alkoholu

Obserwowane w Europie spożycie alkoholu na jednego mieszkańca jest najwyższe na świecie i niekorzystnie wpływa na zdrowie, zmniejsza produktywność i powoduje rocznie 138 000 zgonów. Napoje alkoholowe zawierają genotoksyczne substancje rakotwórcze, takie jak etanol oraz aldehyd octowy, które każdego roku odpowiadają za około 26 000 zgonów związanych z nowotworami.
Ogólnoeuropejska inicjatywa na rzecz ograniczania spożycia alkoholu
Współfinansowany przez UE projekt 'Alcohol measures for public health research alliance' (AMPHORA) jest inicjatywą opartą na współpracy 13 państw europejskich, a jego celem jest dostarczenie popartych faktami wytycznych, które mają wspomóc politykę ograniczania spożywania alkoholu. Ma to ograniczyć liczbę przypadków przedwczesnej śmierci oraz straty socjoekonomiczne spowodowane spożywaniem alkoholu.

Uczestnicy projektu AMPHORA przeprowadzili wszechstronne badania, by ustalić czynniki, które wpływają na wzrost lub spadek spożycia alkoholu, jego socjoekonomiczne skutki oraz skuteczne metody ograniczania spożycia alkoholu. Przeprowadzone badania wykazały, że w UE na skutek spożycia alkoholu 600-krotnie przekraczane są granice bezpieczeństwa narażenia na substancje rakotwórcze ustalone przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności. Oprócz problemów zdrowotnych I przedwczesnych zgonów, alkohol związany jest również z urazami, przemocą I zmniejszoną produktywnością.

Partnerzy projektu ustalili, że podniesienie cen alkoholu I ograniczenie jego dostępności, zakaz reklamy alkoholu we wszystkich typach mediów, w tym w Internecie, może skutecznie ograniczyć jego spożycie. W krajach stosujących bardziej restrykcyjną I szeroko zakrojoną politykę antyalkoholową można zaobserwować niższy ogólny poziom spożycia alkoholu niż w krajach o bardziej liberalnym ustawodawstwie w tej kwestii.

Skuteczne okazują się także takie środki, jak prawne ograniczenie wieku osób mogących spożywać alkohol, obniżenie dopuszczalnego stężenia alkoholu we krwi osób kierujących pojazdami oraz licencjonowanie lokali I sklepów, w których sprzedawany jest alkohol. Oprócz tego zainicjowane we właściwym momencie interwencje I porady lekarzy rodzinnych oraz lekarzy ogólnych okazały się skutecznym sposobem na ograniczanie ogólnego spożycia alkoholu przez osoby, które go nadużywają. Poprawiło to nie tylko stan zdrowia tych osób I ich produktywność, ale także ograniczyło koszty opieki zdrowotnej, wynikające ze złego stanu zdrowia I przedwczesnej śmierci.

Wskazano potencjalne bariery na drodze do skutecznego obniżenia spożycia alkoholu. Można wśród nich wymienić działalność lobby monopolowego, nieodpowiednie wdrażanie polityki na podstawie dowodów oraz brak ogólnodostępnego poradnictwa dla osób nadużywających alkoholu. Co więcej, należy również rozwiązać problem braku ustandaryzowanych I zharmonizowanych polityk alkoholowych w Europie, a także prewencyjnych programów monitorowania I kontroli.

Poza stroną internetową projektu rezultaty prac zespołu AMPHORA były rozpowszechniane na dwóch konferencjach naukowych dotyczących kreowania polityki, w ponad 30 publikacjach, prezentacjach, podczas warsztatów, na plakatach, podczas konferencji prasowych oraz za pośrednictwem e-booka, biuletynów, filmów oraz Programu projektu AMPHORA.

Wyniki prac zespołu umożliwiły nakreślenie planu niedrogich działań w ramach polityki antyalkoholowej na rzecz ograniczania spożycia alkoholu w Europie. Doprowadzi to do poprawy stanu zdrowia I jakości życia, zmniejszenia nierówności I podniesienia produktywności. Przede wszystkim pamiętać należy, że zdrowsze społeczeństwo to bogatsze społeczeństwo.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę