Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Trwałe związki chemiczne w północnym Bałtyku

Naukowcy dokonali po raz pierwszy pomiarów stężenia trwałych związków chemicznych na obszarze północnego Bałtyku, aby przyjrzeć się aktualnym obciążeniom atmosferycznym. Naukowcy unijni zbadali również, jaki wpływ na przyszłe obciążenia będą miały zmiany w pokrywie lodowej i stężenia związków chemicznych w powietrzu.
Trwałe związki chemiczne w północnym Bałtyku
Projekt 'Atmospheric exchange of persistent chemicals in Bothnian Bay, northern Baltic Sea' (BAYEX) był poświęcony badaniu pestycydów chloroorganicznych (OCP), obecnie stosowanych pestycydów (CUP) I niektórym związkom organicznym bromu naturalnie występującym w powietrzu I wodzie. Okazało się, że związki takie jak pestycydy chloroorganiczne, obecnie stosowane pestycydy I związki organiczne bromu są przenoszone na bardzo duże odległości I osadzają się w Arktyce.

Członkowie konsorcjum BAYEX dokonali pomiarów obciążeń w rejonie Zatoki Botnickiej w północnej Szwecji, na które wpływ wywarły sezonowe zmiany stężenia związków chemicznych w powietrzu, a także dotyczące wody, temperatury, pokrywy lodowej I produkcji pierwotnej. Wyniki tych badań zostały wykorzystane do ustalenia zasad monitorowania I badania procesów, co umożliwiło uzyskanie prognoz wpływu klimatu na przyszłe obciążenia toksycznymi związkami.

Przeanalizowano próbki powietrza I wód powierzchniowych, koncentrując się na związkach docelowych, z których znaleziono wszystkie z wyjątkiem obecnie stosowanych pestycydów trifluraliny I chlorotanilu — nie można było dokonać pomiaru ich poziomu z powodu zakłóceń chromatograficznych. Stężenia wykryte przez naukowców wahały się pomiędzy poziomami ustalonymi na Oceanie Arktycznym I w regionie Wielkich Jezior w Ameryce Północnej. Wyniki badań dla powietrza były zgodne z pomiarami wykonanymi w stacjach monitorowania programu EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme) na zachodnim wybrzeżu Szwecji I w arktycznej części Finlandii.

Wyniki wykazały, że skumulowane osadzanie tych związków (opady, w tym suche) w zlewiskach rzek I ich transport poprzez odpływ wód może stanowić ważną drogę przedostawania się toksycznych środków chemicznych do Zatoki Botnickiej. Przeprowadzono również symulację komputerową, w której ustawiony został wzrost temperatury o 2 do 3 stopni Celsjusza, skutkujący stopnieniem pokrywy lodowej. W obszarze Zatoki Botnickiej symulacja przewidziała wzrost o 50–60% osadzania się I ulatniania większości związków chemicznych, głównie z powodu wydłużenia okresu, w którym zatoka nie jest skuta lodem.

W ramach projektu BAYEX wykonano pierwsze pomiary poziomu pestycydów chloroorganicznych I związków organicznych bromu w powietrzu I wodach północnego Bałtyku I zbadano łączące je procesy wymiany. Informacje zdobyte dzięki projektowi BAYEX pozwolą naukowcom unijnym I szwedzkim oszacować poziomy tych substancji w opadach atmosferycznych I określić, w jaki sposób wpływa na nie kurcząca się grubość pokrywy lodowej I zmieniające się stężenie związków w powietrzu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę