Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

OMICRON — Wynik w skrócie

Project ID: 286038
Źródło dofinansowania: FP7-REGPOT
Kraj: Polska

Wsparcie dla badań technologii molekularnych w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uniwersytet Jagielloński jest drugą najstarszą uczelnią w Europie Środkowej, a obecnie również ważnym ośrodkiem badań naukowych. W ramach jednej z inicjatyw finansowanych przez UE zajęto się zwiększaniem potencjału badawczego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego — Collegium Medicum (UJ CM).
Wsparcie dla badań technologii molekularnych w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Za podstawowe cele trzyletniego projektu OMICRON (Opening doors to excellence. Enabling OMICs high-throughput technologies at the Faculty of Medicine Jagiellonian University Medical College) przyjęto modernizację infrastruktury oraz szkolenie i promowanie rozwoju zawodowego badaczy i przyszłych liderów. W kontekście projektu Wydział Lekarski UJ CM współpracował z uniwersytetami z Czech, Grecji, Islandii, Niemiec, Norwegii i Wielkiej Brytanii.

W pierwszej fazie utworzono Laboratorium Omicron – nowoczesny ośrodek technologii omicznych, wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt badawczy do prowadzenia badań i analiz genomicznych, transkryptomicznych i proteomicznych. Przeprowadzono niezbędne szkolenia dla techników i badaczy podoktoranckich.

Działania w drugiej fazie projektu zaowocowały zatrudnieniem 10 badaczy podoktoranckich, w większości Polaków, którzy wnieśli swoje doświadczenia naukowe zdobyte podczas pracy w międzynarodowych instytucjach badawczych w UE i Stanach Zjednoczonych. Zatrudniono też siedmioro wykwalifikowanych techników do obsługi aparatury technicznej i obliczeniowej.

W ramach programu wizyt profesorskich goszczono około 30 badaczy zagranicznych, którzy prowadzili wykłady na tematy związane z projektem OMICRON. Naukowcy i doktoranci z UJ CM brali udział w szkoleniach i konferencjach w różnych europejskich instytutach naukowych, realizując program wymiany wiedzy. Tematyka szkoleń obejmowała pracę z dużymi liczbami próbek, korzystanie z technik doświadczalnych o wysokiej przepustowości i analizowanie dużych ilości danych.

Ponieważ projekt OMICRON był realizowany jako działanie koordynacyjno-wspierające w ramach programu finansowania FP7-REGPOT, nie przyniósł własnych wyników naukowych ani technologicznych. Utworzenie Laboratorium Omicron otworzyło jednak nowe możliwości rozwoju naukowego i akademickiego dla personelu UJ CM. Dodatkowo możliwe było zatrudnienie polskich naukowców powracających do kraju.

Opracowano różnorodne materiały mające na celu zwiększanie widoczności projektu OMICRON i Wydziału Lekarskiego UJ CM. Działania popularyzatorskie prowadzono poprzez witrynę internetową projektu, media lokalne, krajowe i międzynarodowe oraz udział w konferencjach, warsztatach i europejskich inicjatywach nawiązywania kontaktów.

Prace projektowe wspomogły nowe inicjatywy współpracy między badaczami z UJ CM a czołowymi europejskimi instytutami badawczymi. Dotychczasowe wyniki projektu OMICRON wywarły istotny wpływ na lokalną społeczność badaczy w UJ CM i przyczyniły się do podniesienia rangi Centrum OMICRON i całego UJ CM jako wartościowych partnerów inicjatyw współpracy badawczej. Zwiększenie widoczności i poszerzenie okazji do współpracy badawczej powinno wspomóc rozwój gospodarczy i społeczny całej Małopolski.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Technologie omiczne, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, technologie o wysokiej przepustowości, Laboratorium Omicron
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę