Skip to main content

RETROFITting ships with new technologies for improved overall environmental footprint

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ekologiczne technologie doposażania statków

W ramach unijnego projektu powstały metody i narzędzia umożliwiające doposażanie statków przy użyciu nowych technologii, które wyraźnie zmniejszą ich negatywny wpływ na środowisko. Technologie te usprawnią proces modernizacji i umożliwią zrównoważoną pracę statków.

Energia

Doposażanie definiuje się jako instalowanie nowoczesnych lub innowacyjnych komponentów i systemów na pokładzie statków będących w eksploatacji. Jego przeprowadzanie może wiązać się z koniecznością spełnienia wymagań nowych przepisów lub z chęcią poprawy standardów operacyjnych statku przez armatora. Finansowany ze środków UE projekt RETROFIT (Retrofitting ships with new technologies for improved overall environmental footprint) miał na celu przede wszystkim opracowanie metod i narzędzi do oceny statków pod kątem doposażania, a także wybranie odpowiednich ekologicznych technologii. Partnerzy projektu przeanalizowali blisko 100 ekologicznych technologii, w które można wyposażyć istniejące statki, uwzględniając różne aspekty techniczne, ekonomiczne i regulacyjne oraz wybierając ostatecznie cztery takie technologie. Opracowali też model umożliwiający ocenę zużycia energii i emisje. W tym celu przygotowano prototypowy system wspierania decyzji dotyczących zużycia energii na statkach. Powstały też metody identyfikacji statków nadających się do doposażenia oraz narzędzia oceny ogólnych parametrów ekonomicznych statków przed i po doposażeniu. Stworzono model ekonomiczny służący do obliczania kosztów indywidualnych i społecznych doposażania statków przy pomocy ekologicznych technologii. Ponadto zespół RETROFIT opracował metody i narzędzia do wyodrębniania danych z istniejących statków lub systemów okrętowych, aby stworzyć modele produktów nadających się do doposażania. Aby usprawnić proces doposażania, przygotowano zindywidualizowane i przyjazne użytkownikowi narzędzia do planowania produkcji i zarządzania odnośnymi danymi. W celu przetestowania nowych metod i narzędzi przeprowadzono pełnoskalowe eksperymenty i pomiary. Dzięki projektowi RETROFIT powstał proces oceny statków i technologii potencjalnie nadających się do doposażania statków. W rezultacie statki będą użytkowane w bardziej ekologiczny sposób.

Słowa kluczowe

Ekologiczne technologie, doposażanie, środowiskowe, zużycie energii, emisje

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania