Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Ochrona łowisk na głębokim morzu

Rosnący popyt na ryby i kurczące się stada oznaczają, że rybacy eksploatują najgłębsze rejony oceanów. W ramach inicjatywy finansowanej ze środków UE badano, w jaki sposób można monitorować te głębinowe łowiska i zarządzać nimi.
Ochrona łowisk na głębokim morzu
Gospodarowanie łowiskami głębinowymi wiąże się z konkretnymi trudnościami. Dotyczą one dokładnej oceny poszukiwanych gatunków, które są podatne na przeławianie. Ponadto, zasoby tych ryb są niewielkie. Łowienie ryb powoduje też niszczenie ekosystemu, wraz z organizmami żyjącymi na dnie, takimi jak koralowce i duże gąbki.

Aby odpowiedzieć na te wyzwania, celem projektu "Management and monitoring of deep-sea fisheries and stocks" (DEEPFISHMAN) było opracowanie krótko- i długoterminowych strategii. Ustalenia projektu wykorzystano, aby pomóc odwrócić negatywne trendy dotyczące liczebności ryb oraz ograniczyć wpływ łowisk na bioróżnorodność i wrażliwe ekosystemy morskie.

Badania rozpoczęto od zidentyfikowania nowych i bardziej skutecznych metod oceny, zasad kontrolnych i strategii zarządzania. Stworzono też ramy umożliwiające uzupełnienie brakujących informacji, aby otrzymać wiarygodne długoterminowe wymagania dotyczące zarządzania.

Wybrano szereg studiów przypadków odzwierciedlających różne rodzaje głębinowych łowisk znajdujących się na północno-wschodnim Atlantyku. Wybrano także dwa dodatkowe studia przypadków dające szerszy ogląd zarządzania i monitorowania łowisk głębinowych w innych częściach świata.

Dla każdego ze studiów zidentyfikowano problemy dotyczące zarządzania i oceny, opracowano i przetestowano nowe metody oraz przygotowano odpowiednie zalecenia. Zbadano także profil społeczno-ekonomiczny i prognozowany wpływ różnych proponowanych strategii zarządzania w perspektywie średnio- i długoterminowej dla każdego z łowisk.

Kluczem dla powodzenia tych prac było zaangażowanie zainteresowanych stron, które stanowiły niezwykle ważne źródło informacji. Zainteresowani wzięli udział w serii warsztatów, podczas których wyrażali opinie na temat aktualnych i możliwych przyszłych systemów zarządzania.

Uruchomiono także serwis internetowy WIKI . Strona WIKI służyła do komunikacji i współpracy, wykorzystano ją też do przeprowadzenia ankiety i kwestionariusza wśród partnerów zewnętrznych.

Opracowano także nowy model oceny zasobów rybnych dla gatunków, których siedliska zmniejszyły się w wyniku połowów. Jest to ważne, gdyż wskaźnik połowów może się nie zmniejszyć, jeżeli ryby będą skoncentrowane na małej przestrzeni. Ponadto, opracowano nowe wskaźniki liczebności gatunków głębinowych.

Wynikiem badań DEEPFISHMAN są solidne wytyczne dla łowisk głębinowych, które mogą zostać zastosowane we wspólnej polityce rybołówstwa UE.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Połowy głębinowe, przeławianie, bioróżnorodność, ekosystem morski, ocena zasobów rybnych, współczynnik połowu, stada głębinowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę