Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

POINT — Wynik w skrócie

Project ID: 217207
Źródło dofinansowania: FP7-SSH

Na ile efektywne są wskaźniki skuteczności polityki?

Choć decydenci polityczni w coraz większym stopniu mierzą sukces polityki publicznej za pomocą wskaźników, rola tych wskaźników w procesie formułowania polityki pozostaje niedostatecznie zbadana. Zarówno badacze, jak i praktycy zajmujący się wskaźnikami koncentrowali się dotąd przede wszystkim na technicznych aspektach ich projektowania.
Na ile efektywne są wskaźniki skuteczności polityki?
Zespół finansowanego ze środków UE projektu POINT ("Policy influence of indicators") zajął się wypełnieniem luk w wiedzy na temat roli wskaźników w formułowaniu polityki. Ogólnym celem było ustalenie lepszych metod korzystania ze wskaźników we wszystkich aspektach polityki, ze szczególnym naciskiem tematycznym na zrównoważony rozwój.

Zespół projektu POINT zajął się zaprojektowaniem spójnej platformy analiz i generowania hipotez na temat używania i wpływu wskaźników. Formułowane hipotezy byłyby testowane na konkretnych przypadkach wskaźników integracji sektorowej i ekologiczności.

Przeprowadzono 12 odrębnych analiz użycia i wpływu wskaźników, w tym wskaźników sektora rolno-środowiskowego w Danii i na Słowacji, polityki transportowej w Szwecji i polityki energetycznej w Wielkiej Brytanii. W analizach posłużono się różnorodnymi metodami gromadzenia danych, w tym analizą dokumentów, wywiadami, kwestionariuszami i dyskusjami grupowymi.

Ujawniono szeroki zakres wzorców używania i wpływu wskaźników. Badacze odnotowali między innymi, że wskaźniki odgrywają różne role w różnych kontekstach politycznych, a interakcje między różnego rodzaju czynnikami mogą wzmacniać lub tłumić użycie i/lub wpływ danego wskaźnika. Stwierdzono też, że wskaźniki mogą odgrywać pewną rolę w promowaniu dialogu i konceptualizacji złożonych zagadnień.

Na podstawie tych wyników opracowano kilka kluczowych rekomendacji dotyczących formułowania polityki od strony procesów, metod zaangażowania i praktycznej efektywności. Ponadto partnerzy projektu POINT zaproponowali tematy przyszłych badań, które pozwoliłyby uzupełnić, poszerzyć i pogłębić uzyskaną dotychczas wiedzę.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę