Skip to main content

Integrated study of the role of B-cell receptor signaling in the development of Follicular Lymphoma

Searching for OpenAIRE data...

Publications

A multiprotein supercomplex controlling oncogenic signalling in lymphoma

Author(s): James D. Phelan, Ryan M. Young, Daniel E. Webster, Sandrine Roulland, George W. Wright, Monica Kasbekar, Arthur L. Shaffer, Michele Ceribelli, James Q. Wang, Roland Schmitz, Masao Nakagawa, Emmanuel Bachy, Da Wei Huang, Yanlong Ji, Lu Chen, Yandan Yang, Hong Zhao, Xin Yu, Weihong Xu, Maryknoll M. Palisoc, Racquel R. Valadez, Theresa Davies-Hill, Wyndham H. Wilson, Wing C. Chan, Elaine S. Jaffe, Ra
Published in: Nature, 560/7718, 2018, Page(s) 387-391, ISSN 0028-0836
Publisher: Nature Publishing Group
DOI: 10.1038/s41586-018-0290-0

Genetics and Pathogenesis of Diffuse Large B-Cell Lymphoma

Author(s): Roland Schmitz, George W. Wright, Da Wei Huang, Calvin A. Johnson, James D. Phelan, James Q. Wang, Sandrine Roulland, Monica Kasbekar, Ryan M. Young, Arthur L. Shaffer, Daniel J. Hodson, Wenming Xiao, Xin Yu, Yandan Yang, Hong Zhao, Weihong Xu, Xuelu Liu, Bin Zhou, Wei Du, Wing C. Chan, Elaine S. Jaffe, Randy D. Gascoyne, Joseph M. Connors, Elias Campo, Armando Lopez-Guillermo, Andreas Rosenwald,
Published in: New England Journal of Medicine, 378/15, 2018, Page(s) 1396-1407, ISSN 0028-4793
Publisher: Massachusetts Medical Society
DOI: 10.1056/nejmoa1801445

Protocols for CRISPR-Cas9 Screening in Lymphoma Cell Lines

Author(s): Daniel E. Webster, Sandrine Roulland, James D. Phelan
Published in: Lymphoma - Methods and Protocols, 1956, 2019, Page(s) 337-350, ISBN 978-1-4939-9150-1
Publisher: Springer New York
DOI: 10.1007/978-1-4939-9151-8_16