European Commission logo
English English
CORDIS - EU research results
CORDIS

PEROVSKITE OPTOELECTRONICS

Deliverables

Report work package 5

subjects treated: interface optimisation in LEDs; efficient perovskite LEDs; well-performed perovskite FETs; low-cost high-sensitivity perovskite photodetectors

Report work package 2

subjects treated: novel perovskite materials; Bi-based perovskite materials; pinhole-free dense perovskite films; perovskite crystals; printed perovskite films

Report work package 4

subjects treated: efficient conventional planar solar cells; efficient inverted planar solar cells; efficient bulk- heterojunction solar cells; tandem perovskite/quantum dot solar cells; hysteresis-free solar cells; enhanced long-term stability

Report work package 3

subjects treated: the role of molecular interfaces; structure-property relationship; the role of energetics versus morphology; dipoles in the ground and excited states; the effect of the dipoles on charge transport

Publications

Minimising efficiency roll-off in high-brightness perovskite light-emitting diodes

Author(s): Wei Zou, Renzhi Li, Shuting Zhang, Yunlong Liu, Nana Wang, Yu Cao, Yanfeng Miao, Mengmeng Xu, Qiang Guo, Dawei Di, Li Zhang, Chang Yi, Feng Gao, Richard H. Friend, Jianpu Wang, Wei Huang
Published in: Nature Communications, Issue 9/1, 2018, ISSN 2041-1723
Publisher: Nature Publishing Group
DOI: 10.1038/s41467-018-03049-7

Efficient perovskite light-emitting diodes based on a solution-processed tin dioxide electron transport layer

Author(s): Heyong Wang, Hongling Yu, Weidong Xu, Zhongcheng Yuan, Zhibo Yan, Chuanfei Wang, Xianjie Liu, Mats Fahlman, Jun-Ming Liu, Xiao-Ke Liu, Feng Gao
Published in: Journal of Materials Chemistry C, Issue 6/26, 2018, Page(s) 6996-7002, ISSN 2050-7534
Publisher: Royal Society of Chemistry
DOI: 10.1039/c8tc01871e

Aligned and Graded Type-II Ruddlesden-Popper Perovskite Films for Efficient Solar Cells

Author(s): Jian Qing, Xiao-Ke Liu, Mingjie Li, Feng Liu, Zhongcheng Yuan, Elizaveta Tiukalova, Zhibo Yan, Martial Duchamp, Shi Chen, Yuming Wang, Sai Bai, Jun-Ming Liu, Henry J. Snaith, Chun-Sing Lee, Tze Chien Sum, Feng Gao
Published in: Advanced Energy Materials, Issue 8/21, 2018, Page(s) 1800185, ISSN 1614-6832
Publisher: Wiley-VCH Verlag
DOI: 10.1002/aenm.201800185

Long Electron-Hole Diffusion Length in High-Quality Lead-Free Double Perovskite Films

Author(s): Weihua Ning, Feng Wang, Bo Wu, Jun Lu, Zhibo Yan, Xianjie Liu, Youtian Tao, Jun-Ming Liu, Wei Huang, Mats Fahlman, Lars Hultman, Tze Chien Sum, Feng Gao
Published in: Advanced Materials, Issue 30/20, 2018, Page(s) 1706246, ISSN 0935-9648
Publisher: United Nations Industrial Developement Organization
DOI: 10.1002/adma.201706246

Optical Energy Losses in Organic-Inorganic Hybrid Perovskite Light-Emitting Diodes

Author(s): Xiao-Bo Shi, Yuan Liu, Zhongcheng Yuan, Xiao-Ke Liu, Yanfeng Miao, Jianpu Wang, Simone Lenk, Sebastian Reineke, Feng Gao
Published in: Advanced Optical Materials, Issue 6/17, 2018, Page(s) 1800667, ISSN 2195-1071
Publisher: WILEY-V C H VERLAG GMBH
DOI: 10.1002/adom.201800667

High Performance and Stable All-Inorganic Metal Halide Perovskite-Based Photodetectors for Optical Communication Applications

Author(s): Chunxiong Bao, Jie Yang, Sai Bai, Weidong Xu, Zhibo Yan, Qingyu Xu, Junming Liu, Wenjing Zhang, Feng Gao
Published in: Advanced Materials, Issue 30/38, 2018, Page(s) 1803422, ISSN 0935-9648
Publisher: United Nations Industrial Developement Organization
DOI: 10.1002/adma.201803422

Organic–Inorganic Hybrid Ruddlesden–Popper Perovskites: An Emerging Paradigm for High-Performance Light-Emitting Diodes

Author(s): Xiao-Ke Liu, Feng Gao
Published in: The Journal of Physical Chemistry Letters, Issue 9/9, 2018, Page(s) 2251-2258, ISSN 1948-7185
Publisher: American Chemical Society
DOI: 10.1021/acs.jpclett.8b00755

Room-temperature film formation of metal halide perovskites on n-type metal oxides: the catalysis of ZnO on perovskite crystallization

Author(s): Zhongcheng Yuan, Sai Bai, Zhibo Yan, Jun-Ming Liu, Feng Gao
Published in: Chemical Communications, Issue 54/50, 2018, Page(s) 6887-6890, ISSN 1359-7345
Publisher: Royal Society of Chemistry
DOI: 10.1039/c8cc02482k

Efficient light-emitting diodes based on in-situ self-assembled perovskite nanocrystals

Author(s): Heyong Wang, Hongling Yu, Xiao-Ke Liu, Feng Gao
Published in: Journal of Photonics for Energy, Issue 8/04, 2018, Page(s) 1, ISSN 1947-7988
Publisher: SPIE
DOI: 10.1117/1.jpe.8.046002

Unveiling the synergistic effect of precursor stoichiometry and interfacial reactions for perovskite light-emitting diodes

Author(s): Zhongcheng Yuan, Yanfeng Miao, Zhangjun Hu, Weidong Xu, Chaoyang Kuang, Kang Pan, Pinlei Liu, Jingya Lai, Baoquan Sun, Jianpu Wang, Sai Bai, Feng Gao
Published in: Nature Communications, Issue 10/1, 2019, ISSN 2041-1723
Publisher: Nature Publishing Group
DOI: 10.1038/s41467-019-10612-3

Rational molecular passivation for high-performance perovskite light-emitting diodes

Author(s): Weidong Xu, Qi Hu, Sai Bai, Chunxiong Bao, Yanfeng Miao, Zhongcheng Yuan, Tetiana Borzda, Alex J. Barker, Elizaveta Tyukalova, Zhangjun Hu, Maciej Kawecki, Heyong Wang, Zhibo Yan, Xianjie Liu, Xiaobo Shi, Kajsa Uvdal, Mats Fahlman, Wenjing Zhang, Martial Duchamp, Jun-Ming Liu, Annamaria Petrozza, Jianpu Wang, Li-Min Liu, Wei Huang, Feng Gao
Published in: Nature Photonics, Issue 13/6, 2019, Page(s) 418-424, ISSN 1749-4885
Publisher: Nature Pub. Group
DOI: 10.1038/s41566-019-0390-x

Metal Doping/Alloying of Cesium Lead Halide Perovskite Nanocrystals and their Applications in Light‐Emitting Diodes with Enhanced Efficiency and Stability

Author(s): Naresh Kumar Kumawat, Zhongcheng Yuan, Sai Bai, Feng Gao
Published in: Israel Journal of Chemistry, Issue 59/8, 2019, Page(s) 695-707, ISSN 0021-2148
Publisher: Laser Pages Publishing Ltd.
DOI: 10.1002/ijch.201900031

Thermochromic Lead-Free Halide Double Perovskites

Author(s): Weihua Ning, Xin-Gang Zhao, Johan Klarbring, Sai Bai, Fuxiang Ji, Feng Wang, Sergei I. Simak, Youtian Tao, Xiao-Ming Ren, Lijun Zhang, Wei Huang, Igor A. Abrikosov, Feng Gao
Published in: Advanced Functional Materials, Issue 29/10, 2019, Page(s) 1807375, ISSN 1616-301X
Publisher: John Wiley & Sons Ltd.
DOI: 10.1002/adfm.201807375

Efficient and Tunable Electroluminescence from In Situ Synthesized Perovskite Quantum Dots

Author(s): Hongling Yu, Heyong Wang, Jiangbin Zhang, Jun Lu, Zhongcheng Yuan, Weidong Xu, Lars Hultman, Artem A. Bakulin, Richard H. Friend, Jianpu Wang, Xiao-Ke Liu, Feng Gao
Published in: Small, Issue 15/8, 2019, Page(s) 1804947, ISSN 1613-6810
Publisher: Wiley - V C H Verlag GmbbH & Co.
DOI: 10.1002/smll.201804947

High‐Quality Ruddlesden–Popper Perovskite Films Based on In Situ Formed Organic Spacer Cations

Author(s): Jian Qing, Chaoyang Kuang, Heyong Wang, Yuming Wang, Xiao‐Ke Liu, Sai Bai, Mingjie Li, Tze Chien Sum, Zhangjun Hu, Wenjing Zhang, Feng Gao
Published in: Advanced Materials, Issue 31/41, 2019, Page(s) 1904243, ISSN 0935-9648
Publisher: United Nations Industrial Developement Organization
DOI: 10.1002/adma.201904243

Stable, High‐Sensitivity and Fast‐Response Photodetectors Based on Lead‐Free Cs 2 AgBiBr 6 Double Perovskite Films

Author(s): Jie Yang, Chunxiong Bao, Weihua Ning, Bo Wu, Fuxiang Ji, Zhibo Yan, Youtian Tao, Jun‐Ming Liu, Tze Chien Sum, Sai Bai, Jianpu Wang, Wei Huang, Wenjing Zhang, Feng Gao
Published in: Advanced Optical Materials, 2019, Page(s) 1801732, ISSN 2195-1071
Publisher: WILEY-V C H VERLAG GMBH
DOI: 10.1002/adom.201801732

Approximately 800-nm-Thick Pinhole-Free Perovskite Films via Facile Solvent Retarding Process for Efficient Planar Solar Cells

Author(s): Zhongcheng Yuan, Yingguo Yang, Zhongwei Wu, Sai Bai, Weidong Xu, Tao Song, Xingyu Gao, Feng Gao, Baoquan Sun
Published in: ACS Applied Materials & Interfaces, Issue 8/50, 2016, Page(s) 34446-34454, ISSN 1944-8244
Publisher: American Chemical Society
DOI: 10.1021/acsami.6b12637

Inhomogeneous degradation in metal halide perovskites

Author(s): Rong Yang, Li Zhang, Yu Cao, Yanfeng Miao, You Ke, Yingqiang Wei, Qiang Guo, Ying Wang, Zhaohua Rong, Nana Wang, Renzhi Li, Jianpu Wang, Wei Huang, Feng Gao
Published in: Applied Physics Letters, Issue 111/7, 2017, Page(s) 073302, ISSN 0003-6951
Publisher: American Institute of Physics
DOI: 10.1063/1.4999630

Searching for OpenAIRE data...

There was an error trying to search data from OpenAIRE

No results available