Skip to main content

Stable and High-Efficiency Perovskite Light-Emitting Diodes

Searching for OpenAIRE data...

Publications

Efficient perovskite light-emitting diodes based on a solution-processed tin dioxide electron transport layer

Author(s): Heyong Wang, Hongling Yu, Weidong Xu, Zhongcheng Yuan, Zhibo Yan, Chuanfei Wang, Xianjie Liu, Mats Fahlman, Jun-Ming Liu, Xiao-Ke Liu, Feng Gao
Published in: Journal of Materials Chemistry C, Issue 6/26, 2018, Page(s) 6996-7002, ISSN 2050-7534
DOI: 10.1039/c8tc01871e

Room-temperature film formation of metal halide perovskites on n-type metal oxides: the catalysis of ZnO on perovskite crystallization

Author(s): Zhongcheng Yuan, Sai Bai, Zhibo Yan, Jun-Ming Liu, Feng Gao
Published in: Chemical Communications, Issue 54/50, 2018, Page(s) 6887-6890, ISSN 1359-7345
DOI: 10.1039/c8cc02482k

High‐Quality Ruddlesden–Popper Perovskite Films Based on In Situ Formed Organic Spacer Cations

Author(s): Jian Qing, Chaoyang Kuang, Heyong Wang, Yuming Wang, Xiao‐Ke Liu, Sai Bai, Mingjie Li, Tze Chien Sum, Zhangjun Hu, Wenjing Zhang, Feng Gao
Published in: Advanced Materials, Issue 31/41, 2019, Page(s) 1904243, ISSN 0935-9648
DOI: 10.1002/adma.201904243

Blue perovskite light-emitting diodes: progress, challenges and future directions

Author(s): Naresh Kumar Kumawat, Xiao-Ke Liu, Dinesh Kabra, Feng Gao
Published in: Nanoscale, Issue 11/5, 2019, Page(s) 2109-2120, ISSN 2040-3364
DOI: 10.1039/c8nr09885a

Efficient and Tunable Electroluminescence from In Situ Synthesized Perovskite Quantum Dots

Author(s): Hongling Yu, Heyong Wang, Jiangbin Zhang, Jun Lu, Zhongcheng Yuan, Weidong Xu, Lars Hultman, Artem A. Bakulin, Richard H. Friend, Jianpu Wang, Xiao-Ke Liu, Feng Gao
Published in: Small, Issue 15/8, 2019, Page(s) 1804947, ISSN 1613-6810
DOI: 10.1002/smll.201804947

Efficient CsPbBr 3 Perovskite Light-Emitting Diodes Enabled by Synergetic Morphology Control

Author(s): Li-Peng Cheng, Jing-Sheng Huang, Yang Shen, Guo-Peng Li, Xiao-Ke Liu, Wei Li, Yu-Han Wang, Yan-Qing Li, Yang Jiang, Feng Gao, Chun-Sing Lee, Jian-Xin Tang
Published in: Advanced Optical Materials, Issue 7/4, 2019, Page(s) 1801534, ISSN 2195-1071
DOI: 10.1002/adom.201801534

Metal Doping/Alloying of Cesium Lead Halide Perovskite Nanocrystals and their Applications in Light‐Emitting Diodes with Enhanced Efficiency and Stability

Author(s): Naresh Kumar Kumawat, Zhongcheng Yuan, Sai Bai, Feng Gao
Published in: Israel Journal of Chemistry, Issue 59/8, 2019, Page(s) 695-707, ISSN 0021-2148
DOI: 10.1002/ijch.201900031

Planar perovskite solar cells with long-term stability using ionic liquid additives

Author(s): Sai Bai, Peimei Da, Cheng Li, Zhiping Wang, Zhongcheng Yuan, Fan Fu, Maciej Kawecki, Xianjie Liu, Nobuya Sakai, Jacob Tse-Wei Wang, Sven Huettner, Stephan Buecheler, Mats Fahlman, Feng Gao, Henry J. Snaith
Published in: Nature, Issue 571/7764, 2019, Page(s) 245-250, ISSN 0028-0836
DOI: 10.1038/s41586-019-1357-2

Pulsed Terahertz Emission from Solution-Processed Lead Iodide Perovskite Films

Author(s): Carlito S. Ponseca, Andrius Arlauskas, Hongling Yu, Feng Wang, Ignas Nevinskas, Eimantas Du̅da, Virgilijus Vaičaitis, Jens Eriksson, Jonas Bergqvist, Xiao-Ke Liu, Martijn Kemerink, Aru̅nas Krotkus, Olle Inganas, Feng Gao
Published in: ACS Photonics, Issue 6/5, 2019, Page(s) 1175-1181, ISSN 2330-4022
DOI: 10.1021/acsphotonics.8b01693

Rational molecular passivation for high-performance perovskite light-emitting diodes

Author(s): Weidong Xu, Qi Hu, Sai Bai, Chunxiong Bao, Yanfeng Miao, Zhongcheng Yuan, Tetiana Borzda, Alex J. Barker, Elizaveta Tyukalova, Zhangjun Hu, Maciej Kawecki, Heyong Wang, Zhibo Yan, Xianjie Liu, Xiaobo Shi, Kajsa Uvdal, Mats Fahlman, Wenjing Zhang, Martial Duchamp, Jun-Ming Liu, Annamaria Petrozza, Jianpu Wang, Li-Min Liu, Wei Huang, Feng Gao
Published in: Nature Photonics, Issue 13/6, 2019, Page(s) 418-424, ISSN 1749-4885
DOI: 10.1038/s41566-019-0390-x

Ultrafast long-range spin-funneling in solution-processed Ruddlesden–Popper halide perovskites

Author(s): David Giovanni, Jia Wei Melvin Lim, Zhongcheng Yuan, Swee Sien Lim, Marcello Righetto, Jian Qing, Qiannan Zhang, Herlina Arianita Dewi, Feng Gao, Subodh Gautam Mhaisalkar, Nripan Mathews, Tze Chien Sum
Published in: Nature Communications, Issue 10/1, 2019, ISSN 2041-1723
DOI: 10.1038/s41467-019-11251-4

Unveiling the synergistic effect of precursor stoichiometry and interfacial reactions for perovskite light-emitting diodes

Author(s): Zhongcheng Yuan, Yanfeng Miao, Zhangjun Hu, Weidong Xu, Chaoyang Kuang, Kang Pan, Pinlei Liu, Jingya Lai, Baoquan Sun, Jianpu Wang, Sai Bai, Feng Gao
Published in: Nature Communications, Issue 10/1, 2019, ISSN 2041-1723
DOI: 10.1038/s41467-019-10612-3

Efficient light-emitting diodes based on in-situ self-assembled perovskite nanocrystals

Author(s): Heyong Wang, Hongling Yu, Xiao-Ke Liu, Feng Gao
Published in: Journal of Photonics for Energy, Issue 8/04, 2018, Page(s) 1, ISSN 1947-7988
DOI: 10.1117/1.jpe.8.046002

High Performance and Stable All-Inorganic Metal Halide Perovskite-Based Photodetectors for Optical Communication Applications

Author(s): Chunxiong Bao, Jie Yang, Sai Bai, Weidong Xu, Zhibo Yan, Qingyu Xu, Junming Liu, Wenjing Zhang, Feng Gao
Published in: Advanced Materials, Issue 30/38, 2018, Page(s) 1803422, ISSN 0935-9648
DOI: 10.1002/adma.201803422

Optical Energy Losses in Organic-Inorganic Hybrid Perovskite Light-Emitting Diodes

Author(s): Xiao-Bo Shi, Yuan Liu, Zhongcheng Yuan, Xiao-Ke Liu, Yanfeng Miao, Jianpu Wang, Simone Lenk, Sebastian Reineke, Feng Gao
Published in: Advanced Optical Materials, Issue 6/17, 2018, Page(s) 1800667, ISSN 2195-1071
DOI: 10.1002/adom.201800667

Organic–Inorganic Hybrid Ruddlesden–Popper Perovskites: An Emerging Paradigm for High-Performance Light-Emitting Diodes

Author(s): Xiao-Ke Liu, Feng Gao
Published in: The Journal of Physical Chemistry Letters, Issue 9/9, 2018, Page(s) 2251-2258, ISSN 1948-7185
DOI: 10.1021/acs.jpclett.8b00755

Perovskite-molecule composite thin films for efficient and stable light-emitting diodes

Author(s): Heyong Wang, Felix Utama Kosasih, Hongling Yu, Guanhaojie Zheng, Jiangbin Zhang, Galia Pozina, Yang Liu, Chunxiong Bao, Zhangjun Hu, Xianjie Liu, Libor Kobera, Sabina Abbrent, Jiri Brus, Yizheng Jin, Mats Fahlman, Richard H. Friend, Caterina Ducati, Xiao-Ke Liu, Feng Gao
Published in: Nature Communications, Issue 11/1, 2020, Page(s) 11,891, ISSN 2041-1723
DOI: 10.1038/s41467-020-14747-6