European Commission logo
English English
CORDIS - EU research results
CORDIS

Stable and High-Efficiency Perovskite Light-Emitting Diodes

Publications

Carrier Dynamics and Evaluation of Lasing Actions in Halide Perovskites

Author(s): Jiajun Qin, Xiao-Ke Liu, Chunyang Yin, Feng Gao
Published in: Trends in Chemistry, Issue 3/1, 2021, Page(s) 34-46, ISSN 2589-5974
Publisher: Elsevier
DOI: 10.1016/j.trechm.2020.10.010

Degradation and self-repairing in perovskite light-emitting diodes

Author(s): Pengpeng Teng, Sebastian Reichert, Weidong Xu, Shih-Chi Yang, Fan Fu, Yatao Zou, Chunyang Yin, Chunxiong Bao, Max Karlsson, Xianjie Liu, Jiajun Qin, Tao Yu, Wolfgang Tress, Ying Yang, Baoquan Sun, Carsten Deibel, Feng Gao
Published in: Matter, 2021, Page(s) 3710-3724, ISSN 2590-2393
Publisher: Cell Press
DOI: 10.1016/j.matt.2021.09.007

Critical role of additive-induced molecular interaction on the operational stability of perovskite light-emitting diodes

Author(s): Chaoyang Kuang, Zhangjun Hu, Zhongcheng Yuan, Kaichuan Wen, Jian Qing, Libor Kobera, Sabina Abbrent, Jiri Brus, Chunyang Yin, Heyong Wang, Weidong Xu, Jianpu Wang, Sai Bai, Feng Gao
Published in: Joule, Issue 5/3, 2021, Page(s) 618-630, ISSN 2542-4351
Publisher: Elsevier Inc
DOI: 10.1016/j.joule.2021.01.003

Aligning Transition Dipole Moment toward Light Amplification and Polarized Emission in Hybrid Perovskites

Author(s): Jiajun Qin, Jia Zhang, Tangyao Shen, Heyong Wang, Bin Hu, Feng Gao
Published in: Advanced Optical Materials, Issue 9/20, 2021, Page(s) 2100984, ISSN 2195-1071
Publisher: John Wiley & Sons
DOI: 10.1002/adom.202100984

Manipulating crystallization dynamics through chelating molecules for bright perovskite emitters

Author(s): Yatao Zou, Pengpeng Teng, Weidong Xu, Guanhaojie Zheng, Weihua Lin, Jun Yin, Libor Kobera, Sabina Abbrent, Xiangchun Li, Julian A. Steele, Eduardo Solano, Maarten B. J. Roeffaers, Jun Li, Lei Cai, Chaoyang Kuang, Ivan G. Scheblykin, Jiri Brus, Kaibo Zheng, Ying Yang, Omar F. Mohammed, Osman M. Bakr, Tönu Pullerits, Sai Bai, Baoquan Sun, Feng Gao
Published in: Nature Communications, Issue 12/1, 2021, ISSN 2041-1723
Publisher: Nature Publishing Group
DOI: 10.1038/s41467-021-25092-7

Efficient perovskite light-emitting diodes based on a solution-processed tin dioxide electron transport layer

Author(s): Heyong Wang, Hongling Yu, Weidong Xu, Zhongcheng Yuan, Zhibo Yan, Chuanfei Wang, Xianjie Liu, Mats Fahlman, Jun-Ming Liu, Xiao-Ke Liu, Feng Gao
Published in: Journal of Materials Chemistry C, Issue 6/26, 2018, Page(s) 6996-7002, ISSN 2050-7534
Publisher: Royal Society of Chemistry
DOI: 10.1039/c8tc01871e

Room-temperature film formation of metal halide perovskites on n-type metal oxides: the catalysis of ZnO on perovskite crystallization

Author(s): Zhongcheng Yuan, Sai Bai, Zhibo Yan, Jun-Ming Liu, Feng Gao
Published in: Chemical Communications, Issue 54/50, 2018, Page(s) 6887-6890, ISSN 1359-7345
Publisher: Royal Society of Chemistry
DOI: 10.1039/c8cc02482k

High‐Quality Ruddlesden–Popper Perovskite Films Based on In Situ Formed Organic Spacer Cations

Author(s): Jian Qing, Chaoyang Kuang, Heyong Wang, Yuming Wang, Xiao‐Ke Liu, Sai Bai, Mingjie Li, Tze Chien Sum, Zhangjun Hu, Wenjing Zhang, Feng Gao
Published in: Advanced Materials, Issue 31/41, 2019, Page(s) 1904243, ISSN 0935-9648
Publisher: United Nations Industrial Developement Organization
DOI: 10.1002/adma.201904243

Blue perovskite light-emitting diodes: progress, challenges and future directions

Author(s): Naresh Kumar Kumawat, Xiao-Ke Liu, Dinesh Kabra, Feng Gao
Published in: Nanoscale, Issue 11/5, 2019, Page(s) 2109-2120, ISSN 2040-3364
Publisher: Royal Society of Chemistry
DOI: 10.1039/c8nr09885a

Efficient and Tunable Electroluminescence from In Situ Synthesized Perovskite Quantum Dots

Author(s): Hongling Yu, Heyong Wang, Jiangbin Zhang, Jun Lu, Zhongcheng Yuan, Weidong Xu, Lars Hultman, Artem A. Bakulin, Richard H. Friend, Jianpu Wang, Xiao-Ke Liu, Feng Gao
Published in: Small, Issue 15/8, 2019, Page(s) 1804947, ISSN 1613-6810
Publisher: Wiley - V C H Verlag GmbbH & Co.
DOI: 10.1002/smll.201804947

Efficient CsPbBr 3 Perovskite Light-Emitting Diodes Enabled by Synergetic Morphology Control

Author(s): Li-Peng Cheng, Jing-Sheng Huang, Yang Shen, Guo-Peng Li, Xiao-Ke Liu, Wei Li, Yu-Han Wang, Yan-Qing Li, Yang Jiang, Feng Gao, Chun-Sing Lee, Jian-Xin Tang
Published in: Advanced Optical Materials, Issue 7/4, 2019, Page(s) 1801534, ISSN 2195-1071
Publisher: Advanced Optical Materials
DOI: 10.1002/adom.201801534

Metal Doping/Alloying of Cesium Lead Halide Perovskite Nanocrystals and their Applications in Light‐Emitting Diodes with Enhanced Efficiency and Stability

Author(s): Naresh Kumar Kumawat, Zhongcheng Yuan, Sai Bai, Feng Gao
Published in: Israel Journal of Chemistry, Issue 59/8, 2019, Page(s) 695-707, ISSN 0021-2148
Publisher: Laser Pages Publishing Ltd.
DOI: 10.1002/ijch.201900031

Planar perovskite solar cells with long-term stability using ionic liquid additives

Author(s): Sai Bai, Peimei Da, Cheng Li, Zhiping Wang, Zhongcheng Yuan, Fan Fu, Maciej Kawecki, Xianjie Liu, Nobuya Sakai, Jacob Tse-Wei Wang, Sven Huettner, Stephan Buecheler, Mats Fahlman, Feng Gao, Henry J. Snaith
Published in: Nature, Issue 571/7764, 2019, Page(s) 245-250, ISSN 0028-0836
Publisher: Nature Publishing Group
DOI: 10.1038/s41586-019-1357-2

Pulsed Terahertz Emission from Solution-Processed Lead Iodide Perovskite Films

Author(s): Carlito S. Ponseca, Andrius Arlauskas, Hongling Yu, Feng Wang, Ignas Nevinskas, Eimantas Du̅da, Virgilijus Vaičaitis, Jens Eriksson, Jonas Bergqvist, Xiao-Ke Liu, Martijn Kemerink, Aru̅nas Krotkus, Olle Inganas, Feng Gao
Published in: ACS Photonics, Issue 6/5, 2019, Page(s) 1175-1181, ISSN 2330-4022
Publisher: American Chemical Society
DOI: 10.1021/acsphotonics.8b01693

Rational molecular passivation for high-performance perovskite light-emitting diodes

Author(s): Weidong Xu, Qi Hu, Sai Bai, Chunxiong Bao, Yanfeng Miao, Zhongcheng Yuan, Tetiana Borzda, Alex J. Barker, Elizaveta Tyukalova, Zhangjun Hu, Maciej Kawecki, Heyong Wang, Zhibo Yan, Xianjie Liu, Xiaobo Shi, Kajsa Uvdal, Mats Fahlman, Wenjing Zhang, Martial Duchamp, Jun-Ming Liu, Annamaria Petrozza, Jianpu Wang, Li-Min Liu, Wei Huang, Feng Gao
Published in: Nature Photonics, Issue 13/6, 2019, Page(s) 418-424, ISSN 1749-4885
Publisher: Nature Pub. Group
DOI: 10.1038/s41566-019-0390-x

Ultrafast long-range spin-funneling in solution-processed Ruddlesden–Popper halide perovskites

Author(s): David Giovanni, Jia Wei Melvin Lim, Zhongcheng Yuan, Swee Sien Lim, Marcello Righetto, Jian Qing, Qiannan Zhang, Herlina Arianita Dewi, Feng Gao, Subodh Gautam Mhaisalkar, Nripan Mathews, Tze Chien Sum
Published in: Nature Communications, Issue 10/1, 2019, ISSN 2041-1723
Publisher: Nature Publishing Group
DOI: 10.1038/s41467-019-11251-4

Unveiling the synergistic effect of precursor stoichiometry and interfacial reactions for perovskite light-emitting diodes

Author(s): Zhongcheng Yuan, Yanfeng Miao, Zhangjun Hu, Weidong Xu, Chaoyang Kuang, Kang Pan, Pinlei Liu, Jingya Lai, Baoquan Sun, Jianpu Wang, Sai Bai, Feng Gao
Published in: Nature Communications, Issue 10/1, 2019, ISSN 2041-1723
Publisher: Nature Publishing Group
DOI: 10.1038/s41467-019-10612-3

Efficient light-emitting diodes based on in-situ self-assembled perovskite nanocrystals

Author(s): Heyong Wang, Hongling Yu, Xiao-Ke Liu, Feng Gao
Published in: Journal of Photonics for Energy, Issue 8/04, 2018, Page(s) 1, ISSN 1947-7988
Publisher: SPIE
DOI: 10.1117/1.jpe.8.046002

High Performance and Stable All-Inorganic Metal Halide Perovskite-Based Photodetectors for Optical Communication Applications

Author(s): Chunxiong Bao, Jie Yang, Sai Bai, Weidong Xu, Zhibo Yan, Qingyu Xu, Junming Liu, Wenjing Zhang, Feng Gao
Published in: Advanced Materials, Issue 30/38, 2018, Page(s) 1803422, ISSN 0935-9648
Publisher: United Nations Industrial Developement Organization
DOI: 10.1002/adma.201803422

Optical Energy Losses in Organic-Inorganic Hybrid Perovskite Light-Emitting Diodes

Author(s): Xiao-Bo Shi, Yuan Liu, Zhongcheng Yuan, Xiao-Ke Liu, Yanfeng Miao, Jianpu Wang, Simone Lenk, Sebastian Reineke, Feng Gao
Published in: Advanced Optical Materials, Issue 6/17, 2018, Page(s) 1800667, ISSN 2195-1071
Publisher: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA
DOI: 10.1002/adom.201800667

Organic–Inorganic Hybrid Ruddlesden–Popper Perovskites: An Emerging Paradigm for High-Performance Light-Emitting Diodes

Author(s): Xiao-Ke Liu, Feng Gao
Published in: The Journal of Physical Chemistry Letters, Issue 9/9, 2018, Page(s) 2251-2258, ISSN 1948-7185
Publisher: American Chemical Society
DOI: 10.1021/acs.jpclett.8b00755

Perovskite-molecule composite thin films for efficient and stable light-emitting diodes

Author(s): Heyong Wang, Felix Utama Kosasih, Hongling Yu, Guanhaojie Zheng, Jiangbin Zhang, Galia Pozina, Yang Liu, Chunxiong Bao, Zhangjun Hu, Xianjie Liu, Libor Kobera, Sabina Abbrent, Jiri Brus, Yizheng Jin, Mats Fahlman, Richard H. Friend, Caterina Ducati, Xiao-Ke Liu, Feng Gao
Published in: Nature Communications, Issue 11/1, 2020, Page(s) 11,891, ISSN 2041-1723
Publisher: Nature Publishing Group
DOI: 10.1038/s41467-020-14747-6

Impact of Amine Additives on Perovskite Precursor Aging: A Case Study of Light-Emitting Diodes

Author(s): Yan Xu, Weidong Xu, Zhangjun Hu, Julian A. Steele, Yang Wang, Rui Zhang, Guanhaojie Zheng, Xiangchun Li, Heyong Wang, Xin Zhang, Eduardo Solano, Maarten B. J. Roeffaers, Kajsa Uvdal, Jian Qing, Wenjing Zhang, Feng Gao
Published in: The Journal of Physical Chemistry Letters, Issue 12/25, 2021, Page(s) 5836-5843, ISSN 1948-7185
Publisher: American Chemical Society
DOI: 10.1021/acs.jpclett.1c01349

Spacer Cation Alloying in Ruddlesden–Popper Perovskites for Efficient Red Light-Emitting Diodes with Precisely Tunable Wavelengths

Author(s): Jian Qing, Sankaran Ramesh, Qiang Xu, Xiao-Ke Liu, Heyong Wang, Zhongcheng Yuan, Zhan Chen, Lintao Hou, Tze Chien Sum, Feng Gao
Published in: Advanced Materials, 2021, Page(s) 2104381, ISSN 0935-9648
Publisher: United Nations Industrial Developement Organization
DOI: 10.1002/adma.202104381

Intermediate-phase-assisted low-temperature formation of γ-CsPbI3 films for high-efficiency deep-red light-emitting devices

Author(s): Chang Yi, Chao Liu, Kaichuan Wen, Xiao-Ke Liu, Hao Zhang, Yong Yu, Ning Fan, Fuxiang Ji, Chaoyang Kuang, Bo Ma, Cailing Tu, Ya Zhang, Chen Xue, Renzhi Li, Feng Gao, Wei Huang, Jianpu Wang
Published in: Nature Communications, Issue 11/1, 2020, ISSN 2041-1723
Publisher: Nature Publishing Group
DOI: 10.1038/s41467-020-18380-1

Color-Stable Blue Light-Emitting Diodes Enabled by Effective Passivation of Mixed Halide Perovskites

Author(s): Hongling Yu, Heyong Wang, Tiankai Zhang, Chang Yi, Guanhaojie Zheng, Chunyang Yin, Max Karlsson, Jiajun Qin, Jianpu Wang, Xiao-Ke Liu, Feng Gao
Published in: The Journal of Physical Chemistry Letters, Issue 12/26, 2021, Page(s) 6041-6047, ISSN 1948-7185
Publisher: American Chemical Society
DOI: 10.1021/acs.jpclett.1c01547

Mobile ions determine the luminescence yield of perovskite light-emitting diodes under pulsed operation

Author(s): Naresh Kumar Kumawat, Wolfgang Tress, Feng Gao
Published in: Nature Communications, Issue 12/1, 2021, ISSN 2041-1723
Publisher: Nature Publishing Group
DOI: 10.1038/s41467-021-25016-5

Metal halide perovskites for light-emitting diodes

Author(s): Xiao-Ke Liu, Weidong Xu, Sai Bai, Yizheng Jin, Jianpu Wang, Richard H. Friend, Feng Gao
Published in: Nature Materials, Issue 20/1, 2021, Page(s) 10-21, ISSN 1476-1122
Publisher: Nature Publishing Group
DOI: 10.1038/s41563-020-0784-7

Bidirectional optical signal transmission between two identical devices using perovskite diodes

Author(s): Chunxiong Bao, Weidong Xu, Jie Yang, Sai Bai, Pengpeng Teng, Ying Yang, Jianpu Wang, Ni Zhao, Wenjing Zhang, Wei Huang, Feng Gao
Published in: Nature Electronics, Issue 3/3, 2020, Page(s) 156-164, ISSN 2520-1131
Publisher: Nature Publishing group
DOI: 10.1038/s41928-020-0382-3

Dynamic Redistribution of Mobile Ions in Perovskite Light‐Emitting Diodes

Author(s): Heyong Wang, Zhan Chen, Jingcong Hu, Hongling Yu, Chaoyang Kuang, Jiajun Qin, Xianjie Liu, Yue Lu, Mats Fahlman, Lintao Hou, Xiao‐Ke Liu, Feng Gao
Published in: Advanced Functional Materials, Issue 31/8, 2021, Page(s) 2007596, ISSN 1616-301X
Publisher: John Wiley & Sons Ltd.
DOI: 10.1002/adfm.202007596

Searching for OpenAIRE data...

There was an error trying to search data from OpenAIRE

No results available