Skip to main content

Science and applications of random polymer fiber lasers

Searching for OpenAIRE data...

Publications

Experimental observation of wave localization at the Dirac frequency in a two-dimensional photonic crystal microcavity

Author(s): Lei Hu, Kang Xie, Zhijia Hu, Qiuping Mao, Jiangying Xia, Haiming Jiang, Junxi Zhang, Jianxiang Wen, Jingjing Chen
Published in: Optics Express, 26/7, 2018, Page(s) 8213, ISSN 1094-4087
Publisher: Optical Society of America
DOI: 10.1364/oe.26.008213

Band-gap-tailored random laser

Author(s): Hongbo Lu, Jian Xing, Cheng Wei, Jiangying Xia, Junqing Sha, Yunsheng Ding, Guobing Zhang, Kang Xie, Longzhen Qiu, Zhijia Hu
Published in: Photonics Research, 6/5, 2018, Page(s) 390, ISSN 2327-9125
Publisher: OSA
DOI: 10.1364/prj.6.000390

Spatial algebraic solitons at the Dirac point in optically induced nonlinear photonic lattices

Author(s): Kang Xie, Allan D. Boardman, Qian Li, Zhiwei Shi, Haiming Jiang, Hongyan Xia, Zhijia Hu, Junxi Zhang, Wei Zhang, Qiuping Mao, Lei Hu, Tianyu Yang, Fei Wen, Erlei Wang
Published in: Optics Express, 25/24, 2017, Page(s) 30349, ISSN 1094-4087
Publisher: Optical Society of America
DOI: 10.1364/oe.25.030349

Polymer-fiber random lasers based on pumping radiation effect

Author(s): Xianxian Chen, Kang Xie, Xiaojuan Zhang, Zhendong Xie, Jiajun Ma, Jianxiang Wen, Jingjing Chen, Junxi Zhang, Xusheng Cheng, Zhijia Hu
Published in: Physica Scripta, 94/11, 2019, Page(s) 115509, ISSN 0031-8949
Publisher: Royal Swedish Academy of Sciences
DOI: 10.1088/1402-4896/ab293f

Deep-ultraviolet to mid-infrared polarizers by Al nanowire metamaterials

Author(s): Junxi Zhang, Kang Xie, Yongqing Wei, Pei Wang, Zhijia Hu, Haoyu Wang, Fei Wang, Taiming Liang, Sonia Ghafoor, Haiming Jiang, Lide Zhang, Lin Zhang
Published in: Journal of Physics D: Applied Physics, 52/36, 2019, Page(s) 365102, ISSN 0022-3727
Publisher: Institute of Physics Publishing
DOI: 10.1088/1361-6463/ab28c9

Weak feedback assisted random fiber laser from 45°-tilted fiber Bragg grating

Author(s): Zhijia Hu, Rui Ma, Xiaojuan Zhang, Zhongyuan Sun, Xin Liu, Jun Liu, Kang Xie, Lin Zhang
Published in: Optics Express, 27/3, 2019, Page(s) 3255, ISSN 1094-4087
Publisher: Optical Society of America
DOI: 10.1364/oe.27.003255

Biofluidic Random Laser Cytometer for Biophysical Phenotyping of Cell Suspensions

Author(s): Jijun He, Shuhuan Hu, Jifeng Ren, Xin Cheng, Zhijia Hu, Ning Wang, Huangui Zhang, Raymond H. W. Lam, Hwa-Yaw Tam
Published in: ACS Sensors, 4/4, 2019, Page(s) 832-840, ISSN 2379-3694
Publisher: ACS
DOI: 10.1021/acssensors.8b01188

Wide tunable laser based on electrically regulated bandwidth broadening in polymer-stabilized cholesteric liquid crystal

Author(s): Hongbo Lu, Cheng Wei, Qiang Zhang, Miao Xu, Yunsheng Ding, Guobing Zhang, Jun Zhu, Kang Xie, Xiaojuan Zhang, Zhijia Hu, Longzhen Qiu
Published in: Photonics Research, 7/2, 2019, Page(s) 137, ISSN 2327-9125
Publisher: OSA
DOI: 10.1364/prj.7.000137

The transition from incoherent to coherent random laser in defect waveguide based on organic/inorganic hybrid laser dye

Author(s): Jiangying Xia, Kang Xie, Jiajun Ma, Xianxian Chen, Yaxin Li, Jianxiang Wen, Jingjing Chen, Junxi Zhang, Sizhu Wu, Xusheng Cheng, Zhijia Hu
Published in: Nanophotonics, 7/7, 2018, Page(s) 1341-1350, ISSN 2192-8614
Publisher: WALTER DE GRUYTER GMBH
DOI: 10.1515/nanoph-2018-0034

Coherent random lasing controlled by Brownian motion of the active scatterer

Author(s): Shuofeng Liang, Leicheng Yin, ZhenZhen Zhang, Jiangying Xia, Kang Xie, Gang Zou, Zhijia Hu, Qijin Zhang
Published in: Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics, 51/9, 2018, Page(s) 095401, ISSN 0953-4075
Publisher: Institute of Physics Publishing
DOI: 10.1088/1361-6455/aab7c9

Replica Symmetry Breaking in FRET‐Assisted Random Laser Based on Electrospun Polymer Fiber

Author(s): Jiangying Xia, Jijun He, Kang Xie, Xiaojuan Zhang, Lei Hu, Yaxin Li, Xianxian Chen, Jiajun Ma, Jianxiang Wen, Jingjing Chen, Qiaosheng Pan, Junxi Zhang, Ilya D. Vatnik, Dmitry Churkin, Zhijia Hu
Published in: Annalen der Physik, 531/9, 2019, Page(s) 1900066, ISSN 0003-3804
Publisher: A Hüthig
DOI: 10.1002/andp.201900066

Whispering gallery mode microlaser based on a single polymer fiber fabricated by electrospinning

Author(s): Xianxian Chen, Kang Xie, Taoping Hu, Xiaojuan Zhang, Yong Yang, Jiajun Ma, Junxi Zhang, Xusheng Cheng, Zhijia Hu
Published in: Journal of Physics D: Applied Physics, 52/47, 2019, Page(s) 475104, ISSN 0022-3727
Publisher: Institute of Physics Publishing
DOI: 10.1088/1361-6463/ab39f1