Skip to main content

Impacts of the North Atlantic Decadal variability on European Climate: mechanisms and predictability

Publications

Pantropical climate interactions

Author(s): Wenju Cai, Lixin Wu, Matthieu Lengaigne, Tim Li, Shayne McGregor, Jong-Seong Kug, Jin-Yi Yu, Malte F. Stuecker, Agus Santoso, Xichen Li, Yoo-Geun Ham, Yoshimitsu Chikamoto, Benjamin Ng, Michael J. McPhaden, Yan Du, Dietmar Dommenget, Fan Jia, Jules B. Kajtar, Noel Keenlyside, Xiaopei Lin, Jing-Jia Luo, Marta Martín-Rey, Yohan Ruprich-Robert, Guojian Wang, Shang-Ping Xie, Yun Yang, Sarah M. Kang,
Published in: Science, Issue 363/6430, 2019, Page(s) eaav4236, ISSN 0036-8075
DOI: 10.1126/science.aav4236